Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη χθες Τρίτη 18 Οκτωβρίου, μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του CSR Hellas. Σκοπός του Μνημονίου είναι η συνεργασία των δύο φορέων με στόχο την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Ειδικότερα προβλέπεται η από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων, η συνεργασία για την από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών έργων και μελετών, ο κοινός σχεδιασμός, η ανάπτυξη, εφαρμογή και εκμετάλλευση εργαλείων και συστημάτων που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της υιοθέτησης της Ε.Κ.Ε από επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους ή κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αξιοποίηση συναφών προγραμμάτων ενίσχυσης των δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης φοιτητών του ΠΑΠΕΙ και ο κοινός σχεδιασμός και ανάπτυξη προτάσεων για υποβολή τους σε προκηρύξεις συγχρηματοδότησης από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου οι δύο φορείς θα προχωρήσουν στην από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων όπως π.χ. roundtable discussions, συνέδρια, ημερίδες, εργαστήρια, με θεματολογία συναφή με την Ε.Κ.Ε. στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση του επιπέδου ωριμότητας των στελεχών των επιχειρήσεων, των φοιτητών, του ακαδημαϊκού προσωπικού και γενικά κάθε ενδιαφερόμενου μέρους τους.