Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο, η άδεια ειδικού σκοπού δίνεται, πλέον, μόνο στους γονείς παιδιών που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και εφόσον το παιδί δεν προσέρχεται στην μονάδα παροχής φροντίδας είτε επειδή ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου είτε επειδή νοσεί.

Αυτό συμβαίνει διότι η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών, με τη λήξη της να προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των μονάδων αυτών για το σχολικό έτος 2019-2020. Επισημαίνεται ότι από την εν λόγω εγκύκλιο έχει αφαιρεθεί η στενή επαφή του παιδιού με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ως λόγος χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού καθώς και ότι, ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά της άδειας ειδικού σκοπού, παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζομένους δικαιούχους, κατ’ εξαίρεση και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, να εργασθούν, κατόπιν αίτησή τους και συμφωνίας με τον εργοδότη, με μείωση των ωρών του ημερήσιου συμβατικού τους ωραρίου, μέχρι και 25%, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι οφείλουν να απασχολούνται, πέραν του ωραρίου τους, για αντίστοιχες ώρες σε άλλες εργάσιμες ημέρες και σε χρόνο που συμφωνείται, χωρίς επιπλέον αμοιβή υπερεργασίας ή υπερωριακής απασχόλησης.