Νέα πρόστιμα θα επιβάλει η Επιθεώρηση Εργασίας για τις εργασιακές παραβάσεις, σύμφωνα με τις αλλαγές που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, ο αριθμός των εργαζομένων, η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται, το μέγεθος της επιχείρησης, το καθεστώς απασχόλησης και η υπαιτιότητα. Επιπροσθέτως, οι παραβάσεις διακρίνονται σε Γενικές και σε Ατομικού Χαρακτήρα και κατατάσσονται σε χαμηλής, σημαντικής, υψηλής και πολύ υψηλής σοβαρότητας.

Αναλυτικότερα, ως προς τις γενικές παραβάσεις, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε επιχειρήσεις με 1-10 εργαζόμενους από 300 ευρώ για χαμηλές έως 1.800 για πολύ υψηλές, σε επιχειρήσεις με 11-20 εργαζόμενους από 400 ευρώ για χαμηλές έως 2.000 για πολύ υψηλές, σε επιχειρήσεις με 21-50 άτομα από 800 ευρώ για χαμηλές έως 3.000 για πολύ υψηλές, σε επιχειρήσεις με 51-150 άτομα από 1.000 ευρώ για χαμηλές έως 4.000 ευρώ για πολύ υψηλές, σε επιχειρήσεις με 151-250 εργαζόμενους από 1.500 ευρώ για χαμηλές έως 6.000 ευρώ για πολύ υψηλές και σε επιχειρήσεις από 251 άτομα και άνω από 2.000 ευρώ για χαμηλές έως 8.000 ευρώ για πολύ υψηλές.

Αναφορικά με τις Ατομικού Χαρακτήρα παραβάσεις, το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης επί τον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων. Τέλος, σε περιπτώσεις επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων για τέλεση ίδιων παραβάσεων στο παρελθόν από την επιχείρηση, το συνολικό ποσό του προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις χαμηλές, 10% στις σημαντικές, 15% στις υψηλές και 20% στις πολύ υψηλές παραβάσεις.