Τροποποιήθηκε ο ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης.

Με τον νέο Ν. 4540/2018 διασαφηνίζεται η έννοια της ενδοεταιρικής μετάθεσης με την οποία νοείται η προσωρινή απόσπαση, που έχει ως σκοπό την εργασία ή την εκπαίδευση πολίτη τρίτης χώρας που, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, διαμένει εκτός του εδάφους των κρατών-μελών της Ε.Ε. και διενεργείται από επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους-μέλους και έναντι της οποίας ο πολίτης τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση εργασίας πριν από τη μετάθεση και κατά τη διάρκειά της, προς νομικό πρόσωπο που ανήκει στην ανωτέρω επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, και, κατά περίπτωση, η κινητικότητα μεταξύ των νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένες σε ένα ή περισσότερα δεύτερα κράτη-μέλη. Οι εργαζόμενοι τους οποίους αφορά η άδεια αυτή είναι τα διευθυντικά στελέχη, οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι και οι ασκούμενοι εργαζόμενοι. Κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης εφαρμόζονται στον υπήκοο τρίτης χώρας οι όροι και οι συνθήκες εργασίας, πλην της αμοιβής, που ισχύουν για τους εργαζόμενους σε παρόμοια κατάσταση στους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους και καθορίζονται από την ελληνική εργατική νομοθεσία, την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και από τις ισχύουσες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές.

Όπως και με άλλες παρόμοιες ρυθμίσεις, η αμοιβή που παρέχεται στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης του δεν μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκή από την αμοιβή που παρέχεται σε ημεδαπούς που απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις ισχύουσες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.. Η μέγιστη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη για τα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζόμενους και το ένα (1) έτος για τους ασκούμενους εργαζόμενους. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, οι ενδοεταιρικώς μετατεθέντες υποχρεούνται να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ελλάδας. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα διευθυντικά στελέχη και οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση «Μπλε Κάρτας της Ε.Ε.», εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του Νόμου. Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, ο κάτοχός της έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε ολόκληρη την επικράτεια με τους περιορισμούς που τίθενται από τον νόμο καθώς και άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας απασχόλησης για την οποία έχει λάβει την άδεια, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο υποδοχής εγκαταστημένο στην Ελλάδα που ανήκει στην εργοδότρια επιχείρηση ή στον όμιλο επιχειρήσεων.

Ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη σχέση εργασίας, οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι στην Ελλάδα απολαμβάνουν τουλάχιστον ίσης μεταχείρισης με τους αποσπασμένους εργαζόμενους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 219/2000 σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης ενώ απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς όσον αφορά στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων όπως ανάληψης συνδικαλιστικής δράσης και συμμετοχής σε απεργία, διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων), την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες, την κοινωνική ασφάλιση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την καταβολή των εκ του νόμου συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου βάσει της προϋπηρεσίας του εργαζομένου, την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, με εξαίρεση τις διαδικασίες για την απόκτηση στέγης και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η προσαρμογή του εθνικού δικαίου στην ως άνω Οδηγία και κατοχυρώνονται τα δικαιώματα για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και λόγω της τυπικότητας της διαδικασίας και του πλήθους των δικαιολογητικών πρέπει να καθορίζονται με μεγάλη προσοχή τα βήματα που μία επιχείρηση πρέπει να ακολουθήσει για την επιτυχή ενδοεταιρική μετάθεση εργαζομένων της στην Ελλάδα.

    Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
    E: [email protected]
    T: 210-6431387
    F: 210-6460313