Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4554/2018 με τίτλο «Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις-Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας-Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων-Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις», ο οποίος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει νέες διατάξεις για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Όπως είναι ήδη σε όλους γνωστό, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αδήλωτη εργασία το πρόστιμο που θα επιβληθεί στον εργοδότη είναι 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο σε κάθε έλεγχο. Με τη νέα διάταξη, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται από τα αρμόδια όργανα ότι ο εργοδότης είναι υπότροπος στην παραβατικότητα εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο διαπίστωσης παράβασης, το παραπάνω πρόστιμο των 10.500 ευρώ επιβάλλεται προσαυξημένο α. κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική διαπιστωμένη παράβαση και β. κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση από αυτή της πρώτης δηλαδή διαπιστευμένης παράβασης.

Ωστόσο, αν εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα του πρώτου ελέγχου, ο εργοδότης προβεί σε πρόσληψη των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους όμως απασχόλησης, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ μειώνεται ως εξής:

  α. Στο ποσό των επτά (7) χιλιάδων ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
  β. Στο ποσό των πέντε (5) χιλιάδων ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
  γ. Στο ποσό των τριών (3) χιλιάδων ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Στο σημείο αυτό ο νομοθέτης περιορίζει το ως άνω «προνόμιο» μείωσης του επιβληθέντος προστίμου που παρέχει στον εργοδότη, καθώς αυτό δεν υφίσταται εάν ο τελευταίος κατά το χρονικό διάστημα της διάρκειας της σύμβασης του εργαζομένου που βρέθηκε αδήλωτος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την ημερομηνία του ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή κατά την οποία ο εργοδότης παραβεί την υποχρέωση μη μείωσης προσωπικού, θα κληθεί να καταβάλει τη διαφορά του προστίμου μεταξύ των 10.500, ή 21.000 ή 31.500 ευρώ αντίστοιχα και του ποσού που κατέβαλε κατά την περίπτωση σύναψης σύμβασης εργασίας με τους αδήλωτους εργαζομένους.

Διευκρινιστικά, αναφέρεται ότι ως μείωση του αριθμού των εργαζομένων θεωρείται, εκτός της απόλυσης εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την ημερομηνία του ελέγχου, κάθε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης εργαζομένων της επιχείρησης, η θέση των εργαζομένων σε διαθεσιμότητα, η εθελούσια έξοδος εργαζομένων που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη μέσω προγράμματος με παροχή κινήτρων εθελούσιας εξόδου και η οικειοθελής αποχώρηση των εργαζομένων. Στην τελευταία περίπτωση της οικειοθελούς αποχώρησης ο εργοδότης υποχρεούται να προσλάβει άλλο τρίτο άτομο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μισθωτού με τους ίδιους όρους και αμοιβής και εργασίας του αποχωρήσαντος μισθωτού. Εντούτοις, κατά την ίδια διάταξη δεν θεωρείται μείωση του αριθμού των εργαζομένων, εάν κατά τον κρίσιμο χρόνο εκπτώσεων του προστίμου αποχωρήσουν εργαζόμενοι λόγω συνταξιοδότησης, λήξει σύμβαση ορισμένου χρόνου που είχε συναφθεί πριν την ημερομηνία του ελέγχου, καταγγελθεί σύμβαση αορίστου χρόνου από τον εργοδότη σύμφωνα με τον ν. 3198/1955, φυλακισθεί ή χάσει την ζωή του κάποιος εργαζόμενος ή εάν δεν μπορέσει να ανανεωθεί άδεια αλλοδαπού εργαζομένου.

Οι νέες αυτές διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη ρύθμιση του τρόπου εφαρμογής του νέου νόμου. Αναμένουμε λοιπόν τη θέση του νόμου σε ισχύ, προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά του, η οποία βέβαια είναι αμφίβολη, καθότι υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο οι εργοδότες να προτιμήσουν την ασφάλιση όλου του προσωπικού τους με λιγότερες ώρες ή σε διαφορετικές ημέρες από τις πραγματικές, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τα μικρότερου ύψους πρόστιμα της υποδηλωμένης εργασίας και αποφεύγοντας τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόστιμα, το ύψος των οποίων δεν θα έχει ουδεμία συνάρτηση με τον κύκλο εργασιών του εκάστοτε εργοδότη.

  Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
  E: [email protected]
  T: 210-6431387
  F: 210-6460313