Το κανονιστικό πλαίσιο ποιότητας μαθητείας καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Εργασίας, Οικονομίας, Οικονομικών και Παιδείας, σύμφωνα με την οποία οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται έναν μαθητευόμενο.

Οι εργοδότες που απασχολούν από ένα έως δέκα άτομα μπορούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας που αντιστοιχούν στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα, για εργοδότες που απασχολούν από ένα έως πέντε άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ για εργοδότες που απασχολούν από έξι έως δέκα άτομα τα αποτελέσματα της ποσόστωσης στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω. Οι εργοδότες που απασχολούν από δέκα άτομα και πάνω μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Το όριο αυτό θα είναι το ανώτατο πλαφόν και για εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους καθώς και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα. Μάλιστα, αναφέρεται ότι παρέχεται αμοιβή το 75% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης, οι μαθητευόμενοι έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για το διάστημα της μαθητείας.