Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Χαράλαμπος Κ. Κανελλόπουλος, εξέδωσε το νέο του βιβλίο με τίτλο «Στελέχη και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ)», όπου περιέχονται τα ευρήματα από τη διαχρονική του μελέτη για τη Δ.Α.Δ. στην Ελλάδα (1990-2007).

Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο χωρίζεται στα εξής τρία μέρη: α) συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση σύγχρονων θεμάτων, από τη διεθνή βιβλιογραφία, β) παρουσίαση των χαρακτηριστικών της έρευνας, γ) τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα από την ανάλυση των στοιχείων από τους επικεφαλής HR τριακοσίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των στελεχών, το ιεραρχικό επίπεδο και ο τίτλος τους, το είδος και το επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν λάβει, ο χρόνος που αφιερώνουν σε θέματα Δ.Α.Δ., η εμπλοκή τους με τη στρατηγική της επιχείρησης, ο τρόπος ιεραρχικής ανέλιξής τους, οι τύποι σταδιοδρομίας που ακολούθησαν και άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά στα Τμήματα HR, καταγράφεται η ιεράρχηση σπουδαιότητας των δραστηριοτήτων τους, οι κυριότεροι στόχοι των υπηρεσιών αυτών, αλλά και ο αριθμός των εργαζομένων στις υπηρεσίες διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, το ποσοστό αυτών επί του συνόλου των εργαζομένων στην επιχείρηση, η μελλοντική σημασία και ζήτηση στελεχών Δ.Α.Δ., καθώς και διάφορες «ειδικές αναλύσεις», όπως σύγκριση ανδρών και γυναικών, το σύνηθες πορτραίτο του στελέχους HR κ.ά.

Επιπλέον, γίνεται σύγκριση των στοιχείων που προέκυψαν από την πρόσφατη έρευνα με τα προηγούμενα «κύματα» της μελέτης (1993 και 2002/3). Ταυτόχρονα, γίνεται διαφοροποίηση των ευρημάτων μεταξύ τριών ειδών οργανισμών (πολυεθνικών, ελληνικών και δημοσίων), τριών βασικών κλάδων της οικονομίας, αλλά και τριών κατηγοριών μεγέθους επιχειρήσεων. Με βάση τα ευρήματα τολμώνται, σε ορισμένες περιπτώσεις, προβλέψεις σχετικά με τις επικείμενες εξελίξεις.

Η έκδοση του βιβλίου, όπως και η χρηματοδότησή της συλλογής και της στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων έγινε με χορηγία της iCon International Training (e-mail: [email protected] ή τηλ. 210 92.48.534).