Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Υπουργείο Εσωτερικών-Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ) έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης δράσεων δημοσιότητας (ενημέρωση-ευαισθητοποίηση) σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως το ποσό των 326.080 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω του www.promitheus.gov.gr. Η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα, 28 Αυγούστου. Επίσης, μέχρι 28 Ιουλίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήματα για διευκρινήσεις.