Με την υπ’ αρ. οικ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 173) καθορίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, και χωρίς ηλικιακή διάκριση ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαμορφώθηκαν ως εξής: α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίστηκε στα 650 ευρώ. β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίστηκε στα 29,04 ευρώ με έναρξη ισχύος την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Ως εκ τούτου, από την έναρξη ισχύος του νέου νόμιμου κατώτατου μισθού και του νέου νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, οποιαδήποτε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας στον κατώτατο μισθό και στο κατώτατο ημερομίσθιο, κατά το μέρος που αφορά/εισάγει ηλικιακή διάκριση, θεωρείται κατηργημένη.

Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από τον κατά τα ανωτέρω νόμιμο κατώτατο μισθό και νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο. Οποιοσδήποτε όρος ατομικής ή συλλογικής συμφωνίας υπολείπεται αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρος και στους παραβάτες εργοδότες επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011 .

Σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών των εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούνταν έως τις 28.02.2019 να υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, όπως ορίζεται στην παρ. 5.17 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11.6.2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2401). Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας, ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων περί εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων. Κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) νοείται ως αναφορά στον νόμιμο κατώτατο μισθό και στο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο που καθορίζεται κατά τα ανωτέρω.

Ειδικότερα, ως προς τα επιδόματα προϋπηρεσίας, και με την ειδικότερη προσαύξηση 10% για τους δικαιούχους του οικογενειακού επιδόματος, η αλλαγή του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιου επιδρά ως εξής:

  i. Χωρίς προϋπηρεσία: Όσοι δε δικαιούνται το οικογενειακό επίδομα, θα λαμβάνουν το ποσό των 650 ευρώ.
  Όσοι δικαιούνται το οικογενειακό επίδομα, θα λαμβάνουν το ποσό των 715 ευρώ.
  ii. Με μία τριετία: Όσοι δε δικαιούνται το οικογενειακό επίδομα, θα λαμβάνουν το ποσό των 715 ευρώ.
  Όσοι δικαιούνται το οικογενειακό επίδομα, θα λαμβάνουν το ποσό των 780 ευρώ.
  iii. Με δύο τριετίες: Όσοι δε δικαιούνται το οικογενειακό επίδομα, θα λαμβάνουν το ποσό των 780 ευρώ.
  Όσοι δικαιούνται το οικογενειακό επίδομα, θα λαμβάνουν το ποσό των 845 ευρώ.
  iv. Με τρεις τριετίες: Όσοι δε δικαιούνται το οικογενειακό επίδομα, θα λαμβάνουν το ποσό των 845 ευρώ.
  Όσοι δικαιούνται το οικογενειακό επίδομα θα λαμβάνουν το ποσό των 910 ευρώ.

Τέλος, ως προς την αποζημίωση απόλυσης, εφόσον υπολογίζεται βάσει των τακτικών αποδοχών του εργαζομένου κατά τον τελευταίο μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, δηλαδή του μισθού και κάθε άλλης παροχής, η οποία χορηγείται σταθερά και μόνιμα ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας (ΑΠ 790/2017, ΑΠ 1254/2013, ΑΠ 194/2011, ΑΠ 1033/2008), θα πρέπει στον υπολογισμό αυτής να ληφθεί υπόψη ο τελευταίος μήνας εργασίας του απολυόμενου. Εάν αυτός ήταν ο Ιανουάριος 2019 ή έκαστος προηγούμενος, η αποζημίωση θα υπολογιστεί με το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς, σε αντίθετη περίπτωση με το νέο.

  Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
  E: [email protected]
  T: 210-6431387
  F: 210-6460313