Την επικύρωση κοινοτικής οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας θα πρέπει να δρομολογήσει άμεσα η επόμενη κυβέρνηση, δεδομένου ότι εάν αυτό δεν συμβεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, η Ελλάδα κινδυνεύει με παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οδηγία αυτή έχει ψηφιστεί από την Ε.Ε από το 2019 και έκτοτε δεν έχει ενσωματωθεί από τη χώρα μας στο νομοθετικό εργασιακό της πλαίσιο. Περιλαμβάνει δε συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε ότι αφορά στους όρους εργασίας που πρέπει να τηρούνται στις εργασιακές σχέσεις, με έμφαση στις ειδικές μορφές ευέλικτης εργασίας με ακανόνιστα ωράρια εργασίας, ειδικές αναφορές ως προς το σκέλος της αλλαγής εργασιακής σχέσης, των μεταθέσεων, των ωραρίων εργασίας, αλλά και για την κατάρτιση των εργαζομένων.

‘Όπως αναφέρεται στη σχετική οδηγία της Ε.Ε, με την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία, οι εργαζόμενοι θα έχουν τα εξής δικαιώματα:

  1. Πληρέστερης ενημέρωσης για τις βασικές πτυχές των εργασιακών καθηκόντων τους, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα και γραπτώς.
  2. Οριοθέτησης της διάρκειας των δοκιμαστικών περιόδων στους 6 μήνες από την έναρξη της εργασίας.
  3. Ανάληψης άλλης θέσης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Εάν εδώ υπάρχουν περιορισμοί θα πρέπει να δικαιολογούνται επαρκώς από αντικειμενικούς λόγους.
  4. Ενημέρωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εκ των προτέρων για το πότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η εργασίας. Όπως αναφέρεται στην οδηγία, η παρέμβαση αυτή αφορά κυρίως εργαζόμενους με απρόβλεπτα ωράρια εργασίας και κατά παραγγελία εργασία.
  5. Αποτελεσματικών μέτρων που αποτρέπουν την κατάχρηση της εργασίας με συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας.
  6. Λήψης γραπτής απάντησης σε αίτημα μετάθεσης σε άλλη πιο ασφαλή θέση εργασίας.
  7. Λήψης δωρεάν υποχρεωτικής κατάρτισης που αφορά στην εργασία τους, κατά την περίπτωση που ο εργοδότης οφείλει να την παρέχει.