Από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 , ο Ανδρέας Μπαφίλιας, ανέλαβε, σε αντικατάσταση του Αριστογένη Σταμάτη, τη θέση του HR Manager στην εταιρεία REVOIL ΑΕΕΠ.

Ο στόχος του για την επόμενη χρονιά, όπως εξήγησε στο HR Professional, είναι να βοηθήσει την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη της εταιρείας, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης του Προσωπικού και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του.