Ο Καθηγητής Nicholas Askounes Ashford, ειδικός σύμβουλος της Ergonomia και καθηγητής στο ΜΙΤ, ανέπτυξε στο πλαίσιο της ομιλίας του, το θέμα "Reflections on the differences between the systems for the Prevention of Occupational Risks and for the Protection of the Environment in the USA and the EU", στις 14 Ιουλίου.

Κατά την ομιλία του, επισήμανε ότι οι τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία (ΑΥΕ), συνεχίζουν να εξετάζονται ξεχωριστά. Παρά την ισχυρή επιστημονική και λειτουργική διασύνδεσή τους και ενώ οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ΑΥΕ έχουν αυξηθεί, η λογική για την υιοθέτηση νέας νομοθεσίας και κανονισμών σχετίζεται ολοένα και περισσότερο με μεθόδους ανάλυσης κόστους-οφέλους και ποσοτικής αξιολόγησης της επικινδυνότητας, οι οποίες έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις κυριότερες προσεγγίσεις για τη συνδυασμένη προστασία του περιβάλλοντος και της ΑΥΕ με παραδείγματα συγκεκριμένων τεχνολογιών και του τρόπου που αυτές επιδρούν. Παράλληλα, παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου στις ΗΠΑ και ΕΕ. Ο Καθηγητής, ολοκλήρωσε την ομιλία του τονίζοντας τη σημασία της εγγενούς ασφάλειας ενώ ανέφερε τρόπους για τη διάδοση της εφαρμογής τεχνολογιών εγγενούς ασφάλειας καθώς και τους κυριότερους λόγους που οι επιχειρήσεις τις εφαρμόζουν ή αδυνατούν να υιοθετήσουν.