Η διεύθυνση μιας ευρείας γκάμας ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο βρίσκεται στα 4 σημεία του ορίζοντα και αποτελείται από πολυδιάστατα στοιχεία όπως διαφορετική γλώσσα, κουλτούρα, συνήθειες και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, είναι σαφώς μια πρόκληση.

Οι εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζουν διεθνή δραστηριότητα, καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά προκλήσεων που περιλαμβάνουν μια σειρά από διαφορετικές κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Κάθε περιοχή χαρακτηρίζεται από το δικό της πολιτιστικό, οικονομικό, κοινωνικό χρώμα και γι’ αυτό το λόγο οι πρακτικές διαφέρουν και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της εκάστοτε χώρας. Η ευελιξία και η ταχύτητα αποτελούν καθημερινό αγώνα. Η κλίση προς την αλλαγή είναι πιο δύσκολη και η αφομοίωση της εταιρικής κουλτούρας διαφορετική από χώρα σε χώρα.

Οι λειτουργικοί τομείς των Τεχνικών Λειτουργιών (Operations), Ανάπτυξης Εργασιών (Business Development), Προβολής Προϊόντων & Υπηρεσιών (Marketing) προσαρμόζονται πιο εύκολα στην παγκόσμια πραγματικότητα.

ΔΑΔ και θυγατρικές
Η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού στις θυγατρικές εταιρείες τείνει να αλλάζει με πιο αργούς ρυθμούς καθώς αντιστέκεται περισσότερο στις καινοτομίες που οδηγούν στην αλλαγή των πολιτικών και δομών (οι οποίες στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση).

Ο συντονισμός των καθημερινών δραστηριοτήτων, η κατανόηση των συνεχών αλλαγών σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ανάπτυξη global awareness σε όλα τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και η δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής ομάδας αποτελούν μία συνεχόμενη προσπάθεια.

Η κεντρική διεύθυνση HR καλείται να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές, να αναπτύξει με τα εργαλεία της και παράλληλα να αγκαλιάσει όλες τις κουλτούρες και τα χαρακτηριστικά των χωρών που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Τα περιφερειακά γραφεία των θυγατρικών εταιρειών τα οποία ναι μεν ακολουθούν την εταιρική γραμμή αλλά παράλληλα ενσωματώνουν τα τοπικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της κάθε χώρας, θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζονται από αυξημένη αποκέντρωση. Είναι οι προκλήσεις που απειλούν τη συνέπεια «Challenges to Consistency». Οι διαφορετικές τοποθεσίες έχουν το δικό τους τρόπο λειτουργίας και εκτέλεσης, τη δική τους αντίληψη και εφαρμογή κανόνων.

Η ένταξη των επιμέρους χωρών αλλά και των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού στη διεθνή οικογένεια και η ομοιογένεια δεν επιτυγχάνονται κατά τύχη. Είναι σημαντική η καλλιέργεια οράματος, αξιών και συμπεριφοράς. Είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε, να ακούμε, να δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον, να σεβόμαστε τα τοπικά ήθη και έθιμα, να δοκιμάζουμε τις νέες ιδέες, να διερευνούμε, να ανακαλύπτουμε, να ενθαρρύνουμε τα μέλη της ομάδας μας, να εμπιστευόμαστε και να ενσωματώνουμε.

Best Practices
Οι βέλτιστες πρακτικές (Best Practices) συνοψίζονται στα εξής:
• Ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου πλάνου HR των γεωγραφικών περιοχών.
• Στρατηγική ανθρωπίνων πόρων με έμφαση στη συμμαχία και συνεργασία με κύριο γνώμονα την εταιρική κουλτούρα αλλά με έντονη ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
• Κεντρικές σχέσεις.
• Διαμόρφωση κοινών πρακτικών HR παγκοσμίως αλλά ταυτόχρονα ελευθερία κινήσεων και αυτονομία της κάθε χώρας.
• Ανάπτυξη ενιαίων πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση αρχείων, αξιολόγησης της απόδοσης, συστημάτων αμοιβών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Δημιουργία κοινού Στρατηγικού Στόχου.

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι η κινητήριος δύναμη του οργανισμού. Αποτελεί το όχημα το οποίο οδηγεί στις εξελίξεις, στις αλλαγές, στη διαμόρφωση των προσδοκιών και καλεί τους εργαζομένους να εστιάσουν σε ένα κοινό μήνυμα, σε ένα κοινό στόχο.

Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην ενίσχυση και διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας, στην ουσιαστική (και όχι τυπική) επίβλεψη, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στη βελτιστοποίηση συνθηκών εργασίας, στην αναγνώριση και στην ανάπτυξη αλλά πολύ περισσότερο στην εναρμονισμένη ένωση της εταιρικής κουλτούρας με την τοπική κουλτούρα. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων «παίρνει καθημερινά τη θερμοκρασία» των εργαζομένων, ανακαλύπτει πώς αισθάνονται, επιλύει προβλήματα, κάνει ακριβή καταμέτρηση, δίνει κίνητρα, αναγνωρίζει τα διεθνή ταλέντα και αποτελεί το στρατηγικό συνεργάτη της εταιρείας, προς την επίτευξη των στόχων και οραμάτων της.