Διπλή επιχορήγηση μισθού και εισφορών (το 50% των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών και των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών) με ανώτερο ποσό τα 24 ευρώ ημερησίως ή τα 600 ευρώ μηνιαίως, θα δώσει ο ΟΑΕΔ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα προσλάβουν 1.000 άνεργους σε μειονεκτική θέση (είτε δεν έχουν απασχοληθεί τους 6 τελευταίους μήνες για τουλάχιστον 1 μήνα, είτε είναι πάνω από 50 ετών είτε είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης χωρίς κατάρτιση, είτε είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών).

Με βάση το νέο πρόγραμμα – το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από το Δ.Σ του ΟΑΕΔ, η επιχορήγηση θα δίδεται για 12–24 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου. Οι επιχειρήσεις για να ενταχθούν δεν θα πρέπει να έχουν μειώσει τον αριθμό των απασχολουμένων τον τελευταίο χρόνο και να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες και υφιστάμενες θέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.