Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, και υποστηρίζει απολυμένους του κλάδου του λιανικού εμπορίου σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας.

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και υποστήριξης για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες και ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.915.25 ευρώ, καλύπτεται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ και κατά 40% από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αφορά στην ενίσχυση 725 ωφελουμένων, πρώην εργαζόμενους που απολύθηκαν από 19/04/2016 έως 19/01/17.