Στους 843.154 ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Από αυτούς οι 478.430, δηλαδή το 56,74%, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και οι 364.724, το 43,26%, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 298.189 (35,37%) και οι γυναίκες σε 544.965 (64,63%).

Επιπλέον, το σύνολο των εγγεγραμμένων μη αναζητούντων εργασία ατόμων για τον προηγούμενο μήνα, ανήλθε σε 70.128 άτομα, εκ των οποίων τα 62.727 (89,45%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για 12 ή περισσότερους μήνες και 7.401 (10,55%) για λιγότερους των 12 μηνών. Στην εν λόγω κατηγορία οι άνδρες αποτελούν το 33,7% (23.636) και οι γυναίκες το 66,3% (46.492).