Νέο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου τομέα, στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ για το 2009, ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, μετά από εισήγηση του Διοικητή του Οργανισμού Γιώργου Βερναδάκη, το προσωπικό που μπορεί να καταρτισθεί μέσω του προγράμματος πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιούνται σε ομάδες μέχρι 35 ατόμων, είτε από τις επιχειρήσεις σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, που πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ είτε να ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς φορείς.

Ένας εργαζόμενος δύναται να παρακολουθήσει μέχρι δύο προγράμματα κατάρτισης και μέχρι 100 ώρες συνολικά.

Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) ανά καταρτιζόμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 33 ευρώ για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται μέσω εκπαιδευτικού φορέα ή με εξωτερικούς εκπαιδευτές.

Για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται με εσωτερικούς εκπαιδευτές το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:
– Έως 3 καταρτιζόμενοι στο τμήμα: 33 ευρώ.
– Έως 6 καταρτιζόμενοι στο τμήμα: 25 ευρώ.
– Έως 10 καταρτιζόμενοι στο τμήμα: 19 ευρώ.
– Έως 15 καταρτιζόμενοι στο τμήμα: 16 ευρώ.
– Έως 35 καταρτιζόμενοι στο τμήμα: 14 ευρώ.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση καταρτίσει άτομα με ειδικές ανάγκες η καταβολή ωριαίας αμοιβής στους καταρτιζόμενους είναι υποχρεωτική. Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των επτά ευρώ ανά ώρα, το δε ΜΩΚ αυξάνεται κατά δύο ευρώ.

Σημειώνεται ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαφορετικούς όρους (προθεσμίες, κόστος, δικαιολογητικά κ.λπ.), που περιγράφονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 2667, 31/12/2008, τεύχος β’), τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιηθούν στο εξωτερικό.

Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται με αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΟΑΕΔ.

Πηγή: Ναυτεμπορική