Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προχώρησε στην διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής και Κατάρτισης ανέργων», προϋπολογισμού 4.672.500 ευρώ και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την Τρίτη 25 Ιουλίου και ώρα 2 το μεσημέρι. Η δράση αφορά στην παροχή συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης σε 1.750 ανέργους στους Δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου (περιοχές Παρέμβασης ΔΑΜ), και είναι συνοπτικά οι εξής:

– Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής: Αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).

– Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους: Αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προσανατολισμένων σε θεματολογία που σχετίζεται με τις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις της Οικονομίας και του νέου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο επιβάλλει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία (Digital Skills). Προτεραιότητα της Πράξης είναι η απόκτηση γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων στους τομείς των ψηφιακών επαγγελματιών σε πλήρη εναρμόνιση με το «Σύμφωνο για τις Δεξιότητες», τη διάγνωση αναγκών και τον CEDEFOP καθώς και με το ν.4921/2022 «Δουλειές Ξανά».

Οι ενέργειες κατάρτισης στοχεύουν επίσης στην κατάρτιση / επανακατάρτιση ανέργων στις περιοχές ΔΑΜ για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), όπως είναι η καινοτομία, επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων, προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη, κ.λπ., οι οποίες επιτρέπουν την προσαρμογή και ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε νέο ή αναδυόμενο επαγγελματικό περιβάλλον. Η συνολική διάρκεια των θεματικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης είναι 360 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 40 ώρες πρακτικής άσκησης (μέσω case studies). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).