Η πανδημία επέφερε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ποιες ενέργειες προωθήθηκαν και ποιες προοπτικές δημιουργήθηκαν;

Με την πανδημία Covid-19 διαμορφώθηκε μια νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα, η οποία αναφέρεται και στον τομέα της εργασίας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Υιοθετήθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα σχετικά με τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, την κυκλοφορία των πολιτών αλλά και μέτρα για την ενίσχυση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Τόσο η κυβερνητική ηγεσία όσο και οι υπεύθυνοι των τμημάτων ΔΑΔ υιοθέτησαν νέες και ευέλικτες πρακτικές προκειμένου να διαχειριστούν τις συνέπειες της πανδημίας. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ν σε μια τέτοια περίοδο μαρτυρούν την προτεραιοποίηση της εξ αποστάσεως εργασίας και της αξιοποίησης όλων των τεχνολογικών εφαρμογών για την παροχή υπηρεσιών από φορείς και εταιρείες προς τους πολίτες με συνέπεια αλλά ταυτόχρονα και ασφάλεια.
Πλήθος Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου εκδόθηκαν για την προστασία των εργαζομένων και την όσο το δυνατό περισσότερο ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Αρχικά, από 20 Μαρτίου 2020 προβλέφθηκε η ψηφιοποίηση διαφόρων διαδικασιών του δημοσίου, ενώ τέθηκαν σε εφαρμογή και ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως η e-Dilosi για την υπογραφή και την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, η e-Exousiodotisis για την παροχή εξουσιοδότησης, η άυλη συνταγογράφηση καθώς και το ermis.gov.gr για την αντικατάσταση της φυσικής παρουσίας των πολιτών στα ΚΕΠ.

Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε μια αξιοσημείωτη πρωτοβουλία σε σχέση με το ωράριο εργασίας και την απασχόληση. Έτσι, θεσμοθετήθηκαν η τηλεργασία αλλά και η εκ περιτροπής εργασία, όταν η απομακρυσμένη εργασία δεν ήταν εφικτή. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί εργαζόμενοι κατέφταναν διαφορετικές ώρες ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα, ειδικά όσους ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες, να αναλάβουν διαφορετικά καθήκοντα ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το κοινό.

Άξιο αναφοράς είναι ότι παρασχέθηκαν στο ανθρώπινο δυναμικό τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας εξ αποστάσεως. Τέλος, προωθήθηκε η ψυχική υγεία των εργαζομένων και η στήριξη αυτής λόγω της αλλαγής του εργασιακού περιβάλλοντος και της έλλειψης επικοινωνίας με τους συναδέλφους.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Όσον αφορά στον δημόσιο τομέα, αυτό που προτείνεται για το μέλλον, είναι η ψηφιοποίηση ακόμα μεγαλύτερου τμήματος παρεχόμενων από τη δημόσια διοίκηση υπηρεσιών και η διεύρυνση της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας της δημόσιας διοίκησης, μέσα από ευέλικτα και εναλλακτικά ωράρια εργασίας, που ξεπερνούν το τετριμμένο πρωινό ωράριο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις, που σχετίζονται με τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις των εργαζομένων, την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι υπεύθυνοι των τμημάτων ΔΑΔ θα κληθούν να προβούν σε νομικές αναπροσαρμογές καθώς θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση των συμβάσεων σε όσους εργάζονται εξ αποστάσεως. Επιπλέον, δύναται να θέσουν νέες βάσεις στον κύκλο των προσλήψεων. Τα τελευταία χρόνια οι αιτήσεις για εργασία γίνονται διαδικτυακά. Πλέον και οι συνεντεύξεις διεξάγονται διαδικτυακά με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων. Μέσω της τεχνολογίας οι υπεύθυνοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τους υποψήφιους για μια θέση εργασίας σε ψυχομετρικά τεστ αλλά και τεστ προσομοίωσης και δεξιοτήτων.

Παράλληλα, παρατηρείται ότι οι υπεύθυνοι των τμημάτων αυτών σε μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως εφαρμόζουν σε μεγαλύτερο βαθμό πλέον τις τεχνικές της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και της εικονικής πραγματικότητας ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα αλλά και να περιορίσουν την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η διεύρυνση της τηλεργασίας και η περαιτέρω χρήση της τεχνολογίας κρίνονται σκόπιμες όπου είναι εφικτό. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν ο εργαζόμενος και οι ανάγκες του, η ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών αλλά και οι νομικές αναπροσαρμογές που πρέπει να πραγματοποιηθούν.