Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση των Υποέργων 1-2 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ)».

Η προτεινόμενη δράση αφορά στην παροχή συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε 2.339 ανέργους. Βασικός σκοπός της είναι η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων της Ομάδας Περιφερειών 2 (Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα) με έμφαση στις περιοχές που ο δείκτης επιβάρυνσης ανεργίας είναι αυξημένος και διαμορφώνουν θύλακες ανεργίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5.089.664 ευρώ, ενώ η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες από την υπογραφή της.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η υποβολή των προσφορών ξεκίνησε από χθες, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 28 Απριλίου, στις 2 το μεσημέρι.