Ο Όμιλος Adecco, παραμένει στους δείκτες βιωσιμότητας του Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indexes–DJSI) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η DJSI, σε συνεργασία με τη SAM (Sustainable Asset Management), αναγνωρίζουν τον Όμιλο Adecco ως μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών όσον αφορά στη βιωσιμότητά της. Ο Όμιλος Adecco αναδείχθηκε ανάμεσα στις 1,500 από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη σημασία που προσδίδει ο Όμιλος στην αξιολόγηση της Εταιρικής του Αειφορίας. Η αξιολόγηση αυτή αποτελείται από μια εις βάθος ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σε σχέση με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως η εταιρική διοίκηση, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και οι σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.