Για τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Προσωρινής Απασχόλησης τόσο για την εταιρεία-πελάτη όσο και για τον ίδιο τον εργαζόμενο αλλά και για τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου συνεργάτη, μίλησε στο HR PROFESSIONAL ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Sales and Operations Director της Adecco Ελλάδας.

HR Professional: Ποια είναι η τάση που επικρατεί στην αγορά σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας Προσωρινής Απασχόλησης;

Κωνσταντίνος Μυλωνάς: Την Προσωρινή Απασχόληση επιλέγουν όλο και συχνότερα εταιρείες από όλους τους κλάδους, ανεξαρτήτως αντικειμένου δραστηριοποίησης, λόγω της ευελιξίας που προσφέρει ως υπηρεσία. Ειδικά την τρέχουσα περίοδο, κατά την οποία επικρατεί αβεβαιότητα στο εσωτερικό πολλών εταιρειών, λόγω της οικονομικής αστάθειας στην αγορά, η υπηρεσία της Προσωρινής Απασχόλησης αποτελεί το μέσο για διατήρηση της παραγωγικότητας σε περιόδους αιχμής και ταυτόχρονη συγκράτηση των δαπανών.

Στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι το penetration rate της υπηρεσίας στην αγορά είναι ακόμα πολύ περιορισμένο (0,2%), σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που ξεπερνά το 1,5%, και άρα έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Η ανάπτυξή της εξάλλου ευνοείται και από τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες.

Επιπλέον ώθηση στην Προσωρινή Απασχόληση θα δοθεί και λόγω της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 2008/104, την οποία οφείλουμε να εφαρμόσουμε ως χώρα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011.


HR Professional: Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία της Προσωρινής Απασχόλησης και ποια είναι τα πλεονεκτήματα για εταιρείες και εργαζομένους;

Κωνσταντίνος Μυλωνάς: Η υπηρεσία της Προσωρινής Απασχόλησης περιλαμβάνει την Εύρεση, Πρόσληψη και Διαχείριση των εργαζομένων με στόχο την κάλυψη των προσωρινών αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναμικό. Πρώτος καθορισμός του περιεχομένου της υπηρεσίας προέκυψε από το νόμο 2956/2001, ενώ κάποιες διατάξεις επαναπροσδιορίστηκαν από το νόμο 3846/2010.

Βάσει δε του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 3899/2010, επανακαθορίστηκε η ανώτατη επιτρεπόμενη διάρκεια της προσωρινής απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη στους 36 μήνες. Η λήψη μέτρων για την ενίσχυση των ευέλικτων μορφών εργασίας αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο για την τόνωση της αγοράς εργασίας και η επέκταση της διάρκειας της Προσωρινής Απασχόλησης στους 36 μήνες συντελεί καθοριστικά στο άνοιγμα περισσότερων νέων θέσεων εργασίας.

Ο όμιλος Adecco αναλαμβάνει την εύρεση του εργαζομένου – σε συμφωνία πάντα με την εταιρεία-πελάτη – και την πρόσληψή του. Μέσω της Προσωρινής Απασχόλησης μπορούν να καλυφθούν αποτελεσματικά εποχιακές ανάγκες, έργα προκαθορισμένης διάρκειας, δοκιμαστική περίοδος σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας εργαζομένους και αντικατάσταση εργαζομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. σε περιπτώσεις άδειας εγκυμοσύνης, ασθένειας κτλ. Τις περισσότερες φορές καλύπτονται θέσεις που δεν θα είχαν δημιουργηθεί, εάν δεν υπήρχε η λύση της υπηρεσίας αυτής.

Μέσα στους έντονους ρυθμούς που έχει επιβάλλει η σύγχρονη πραγματικότητα στην αγορά εργασίας και λόγω των αυξημένων απαιτήσεων εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συγκυριών, η Προσωρινή Απασχόληση, με την ευελιξία που τη χαρακτηρίζει, η οποία συνεισφέρει στην αύξηση της εταιρικής και εθνικής παραγωγικότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην κοινωνική συνοχή, έχει αποδειχθεί πως αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα, τόσο για εταιρείες, οργανισμούς και φορείς, όσο και για τους ίδιους τους εργαζομένους που θα την επιλέξουν. Χάρη στην Προσωρινή Απασχόληση επιτυγχάνεται η επιθυμητή ισορροπία ανάμεσα στην ευέλικτη αγορά εργασίας, τη δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων και την επαγγελματική τους επιτυχία.

Στην παρούσα οικονομική πραγματικότητα η Προσωρινή Απασχόληση αποτελεί κινητήριο δύναμη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια της λήψης αποφάσεων βάσει προβλέψεων, λόγω της μεταβλητότητας που χαρακτηρίζει την οικονομία της εποχής μας.

Η υπηρεσία της Προσωρινής Απασχόλησης ωφελεί σημαντικά τις εταιρείες που την επιλέγουν, καθώς εξοικονομεί χρόνο για τα στελέχη των τμημάτων HR και για το top management. Η Adecco αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία της εύρεσης και διαλογής (screening) των βιογραφικών, καθώς και της αξιολόγησης των υποψηφίων, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο χρόνος ενασχόλησης των στελεχών της εταιρείας – πελάτη με αυτές τις διαδικασίες. Κατ’ επέκταση αυξάνεται ο χρόνος που μπορούν να διαθέσουν τα στελέχη των εταιρειών σε άλλα στρατηγικά ζητήματα.

Οι εταιρείες, επίσης, αξιοποιούν τη δυνατότητα που τους προσφέρει η Προσωρινή Απασχόληση για να εξετάσουν κατά πόσο ένας εργαζόμενος μπορεί να είναι πράγματι ο κατάλληλος για μια θέση. Μπορούν έτσι να επιβεβαιωθούν στην πράξη οι ικανότητες και οι γνώσεις σε ένα εξειδικευμένο τομέα, που απαιτεί ιδιαίτερες ίσως δεξιότητες, τις οποίες ο εργοδότης δεν μπορεί να αναγνωρίσει με βεβαιότητα απλώς μέσα από τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Ταυτόχρονα, ελέγχεται στην πράξη και η συμβατότητα του εργαζομένου με την κουλτούρα της εταιρείας.

Επιπλέον, οι θέσεις καλύπτονται άμεσα και αποτελεσματικά. Ακόμα και σε περιπτώσεις έκτακτων και επειγουσών αναγκών, οι θέσεις εργασίας καλύπτονται με τους καταλληλότερους, καθώς τις περισσότερες φορές οι υποψήφιοι είναι ήδη αξιολογημένοι από προηγούμενες συνεργασίες.

Τέλος, το κόστος για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν την Προσωρινή Απασχόληση είναι απόλυτα ελεγχόμενο. Ο κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τη συνολική του δαπάνη σε ανθρώπινους πόρους, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά σε περιπτώσεις έργων προκαθορισμένης διάρκειας, για τα οποία μπορεί να υπολογιστεί το ακριβές budget που απαιτούν.

Σε περιόδους που επιβάλλουν έλεγχο δαπανών και συγκρατημένη οικονομική πολιτική η Προσωρινή Απασχόληση είναι πολύ αποτελεσματική μέθοδος για να μπορεί η εταιρεία, on budget, να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της, για όσο διάστημα αυτές υπάρχουν. Ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική συγκυρία, κατά την οποία παρατηρούνται τεράστιες διακυμάνσεις στις πωλήσεις των εταιρειών, η Προσωρινή Απασχόληση τις διευκολύνει να προσαρμόζονται άμεσα στα εποχιακά peaks.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής όμως ωφελούνται και οι υποψήφιοι. Η Προσωρινή Απασχόληση αποτελεί μέσο ανάπτυξης των προσόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων και μέσο εμπλουτισμού της εργασιακής εμπειρίας τους. Αποτελεί το μεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουν επιτυχώς τη μόνιμη θέση εργασίας που επιθυμούν.

Ετησίως το 30% περίπου των θέσεων Προσωρινής Απασχόλησης μετατρέπονται σε μόνιμες συνεργασίες μεταξύ του εργαζομένου και της εταιρείας-πελάτη (temp to perm), ενώ επίσης μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που εργάζονται μέσω της υπηρεσίας αυτής, αφού κερδίσουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία αποκτούν στη συνέχεια μόνιμη θέση εργασίας στον κλάδο που τους ενδιαφέρει.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Προσωρινή Απασχόληση αποτελεί κίνητρο για τους εργαζομένους που αναζητούν ευελιξία στην επαγγελματική τους ζωή να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες πολλές φορές επιλέγουν ευέλικτες μορφές εργασίας είτε γιατί λειτουργούν καλύτερα ορίζοντας οι ίδιοι τον τρόπο και χρόνο εργασίας τους είτε γιατί με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν καλύτερες οικονομικές απολαβές.

Αλλά και εργαζόμενοι, οι οποίοι λόγω του απαιτητικού προγράμματος στην καθημερινότητά τους δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε μη ευέλικτα προγράμματα εργασίας, όπως πολλές φορές συμβαίνει με τις νέες μητέρες ή γενικότερα με τους εργαζομένους που έχουν αναλάβει τη φροντίδα εξαρτημένων μελών στο οικογενειακό περιβάλλον τους, έχουν έτσι τη δυνατότητα να παραμένουν ενεργοί και παραγωγικοί.


HR Professional: Ποια είναι η εργασιακή σχέση που συνδέει τα εμπλεκόμενα μέρη σύμφωνα με την Προσωρινή Απασχόληση;

Κωνσταντίνος Μυλωνάς: Η Προσωρινή Απασχόληση αποτελεί μια τριμερή σχέση εργασίας μεταξύ της εταιρείας που παρέχει την υπηρεσία, της εταιρείας-πελάτη που θέλει να καλύψει μια προσωρινή ανάγκη και του εργαζομένου, η οποία εργασιακή σχέση έχει απόλυτα ξεκάθαρο πλαίσιο. Οι εργαζόμενοι μέσω της υπηρεσίας αυτής απολαμβάνουν ισότιμη μεταχείριση με το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας-πελάτη, έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και προσλαμβάνονται με βάση τα όσα ορίζει η εκάστοτε συλλογική σύμβαση της εταιρείας στην οποία θα απασχοληθούν.

Αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα που τους παρέχουν αυτές οι συμβάσεις και λαμβάνουν τουλάχιστον το minimum των αποδοχών που ορίζονται από αυτές. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι έχουν οπωσδήποτε εξασφαλισμένες τις νόμιμες εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι εγγυητικές επιστολές τραπέζης που κατατίθενται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τις εταιρείες που παρέχουν την Υπηρεσία της Προσωρινής Απασχόλησης, ως απαραίτητη οικονομική εγγύηση για την έκδοση άδειας παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, διασφαλίζουν τους εργαζομένους σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η ίδια η εταιρεία κλείσει.

HR Professional: Τι πρέπει να προσέξει μια εταιρεία κατά την επιλογή του παρόχου της υπηρεσίας;

Κωνσταντίνος Μυλωνάς: Για την εξασφάλιση όλων των πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει η Προσωρινή Απασχόληση θα πρέπει να επιλέγονται πάντα αδειοδοτημένες εταιρείες παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, οι οποίες είναι αυστηρά ελεγχόμενες από το κράτος και ενισχύουν τις απολύτως νόμιμες μορφές απασχόλησης δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν ως θεματοφύλακες της νόμιμης Προσωρινής Απασχόλησης στην Ελλάδα και με τη σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο δραστηριοποίησή τους συμβάλλουν στον περιορισμό του προβλήματος της ανεργίας και της αδήλωτης εργασίας. Επίσης, στην επιλογή του καταλληλότερου συνεργάτη καθοριστικό ρόλο παίζει η εμπειρία της εταιρείας-παρόχου στον τομέα.

Ο όμιλος Adecco έχει εμπειρία μεγαλύτερη των 50 ετών στο χώρο των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού και έχει κατορθώσει να χτίσει σταθερές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, έχοντας χειριστεί με επιτυχία έργα κάθε μεγέθους. Η επιτυχία της υπηρεσίας κρίνεται από την εξειδίκευση και το πάθος των συνεργατών. Αυτά είναι και τα στοιχεία, χάρη στα οποία ο όμιλος Adecco έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην αγορά.

HR Professional: Σε ποιες άλλες υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού εξειδικεύεται η Adecco;

Κωνσταντίνος Μυλωνάς: Εκτός από την Προσωρινή Απασχόληση, μία από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει η Adecco είναι η εύρεση και επιλογή Μόνιμου Προσωπικού. Στην Adecco έχουμε εξειδικευμένο τμήμα συμβούλων που εξειδικεύονται στην κάλυψη μόνιμων θέσεων εργασίας κάθε επιπέδου ιεραρχίας και κάθε αντικειμένου.

Εκτός από το τμήμα Μόνιμης Στελέχωσης υπάρχει επίσης και εξειδικευμένο τμήμα συμβούλων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τη Lee Hecht Harrison, θυγατρική του ομίλου Adecco με ηγετική θέση στον τομέα των υπηρεσιών αναδιοργάνωσης, οι οποίοι αναλαμβάνουν να προσφέρουν Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης (Outplacement), εξασφαλίζοντας την επιτυχή αναδιοργάνωση των εταιρειών-πελατών και την αποτελεσματική επανένταξη των επηρεαζόμενων από την αναδιοργάνωση στελεχών στην αγορά εργασίας.

Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τον όμιλο είναι η Πρόσληψη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για Δραστηριότητες Προκαθορισμένης Διάρκειας, η Ανάληψη Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Managed services), η Υποστήριξη Επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού και η Διαχείριση Μισθοδοσίας.