Σε ανανέωση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Γρ. Σαράντης, στο πλαίσιο και των όσων προβλέπει ο νέος νόμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση, η ισχύς του οποίου ξεκινάει στις 17 Ιουνίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ανανέωση υπογραμμίζει την αφοσίωση του Ομίλου στο να ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επιχειρηματικής Ηθικής, ενώ θα επιφέρει μια σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών που θα επικαιροποιήσουν τον τρόπο διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπου εκτός της ανανέωσης του Δ.Σ. και των επιτροπών του, περιλαμβάνονται και νέα εργαλεία (κώδικες, πολιτικές, κανονισμοί, διαδικασίες κ.ο.κ.) του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το νέο ΔΣ του Ομίλου αποτελείται από 11 μέλη, που έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν περαιτέρω τον Όμιλο σε θέματα ESG, ενώ έχει εκλεγεί ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές περί εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, στο νέο ΔΣ λαμβάνονται υπόψη τα θέματα πολυμορφίας, με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών και του ποσοστού ανεξαρτήτων μελών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη πολυφωνία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου, στις προτεραιότητες του νέου Δ.Σ. θα είναι η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία θα έχει ως κεντρικούς άξονες την βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, την υπεύθυνη διακυβέρνηση, την ενδυνάμωση των εργαζόμενων και την στήριξη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Το νέο Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20 Μαϊου, με Πρόεδρο τον Γρηγόρη Σαράντη, Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Ρέππα και Διευθύνων Σύμβουλο τον Κυριάκο Σαράντη.