Ο όμιλος Τιτάν δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού για το 2017, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την ευρύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοσή του.

Το 2017 σηματοδοτεί το 15ο έτος έκδοσης ετήσιου απολογισμού αναφορικά με τα ουσιώδη θέματα των συμ-μετόχων ο οποίος καλύπτει, πέραν των οικονομικών αποτελεσμάτων, τον αντίκτυπο της εταιρείας στο περιβάλλον και την κοινωνία. Το 2017, ο όμιλος διατήρησε μια σταθερή, θετική επίδοση. Ενίσχυσε τη διαχρονική του δέσμευση σε μια ισόρροπη, υπεύθυνη και μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη, σε έναν κόσμο αυξανόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών εντάσεων και ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων. Στα ορόσημα του 2017 περιλαμβάνεται η καταγραφή ισχυρών μεγεθών στα οικονομικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω της συνέχισης της δυναμικής πορείας της αγοράς στις ΗΠΑ, η συνέχιση των επενδύσεων με στόχο τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, ο ορισμός συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης (KPIs) για το επόμενο ορόσημο, το 2020.