Η κινητικότητα των εργαζομένων έχει καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και των ελλείψεων δεξιοτήτων στην ΕΕ, τονίζει κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ σχετικά με την «Αξιοποίηση της οικονομικής μετανάστευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας», που δημοσιεύθηκε στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την κοινή έκθεση της Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, στην Ευρώπη ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών) αναμένεται να μειωθεί κατά 7,5 εκατ. (-2,2%) μεταξύ του 2013 και του 2020, ενώ θα αυξηθεί κατά την ίδια αναλογία στο σύνολο της ζώνης του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, η ίδια έκθεση επισημαίνει ότι βάσει ενός σεναρίου «μηδενικής καθαρής μετανάστευσης», ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας των 28 χωρών της ΕΕ αναμένεται να μειωθεί ακόμη περισσότερο, κατά 11,7 εκατ. (-3,5%) έως το 2020. Πέραν από τις δημογραφικές συνέπειες, η έκθεση προβλέπει ότι κύριο ζήτημα για την αγορά εργασίας της ΕΕ θα καταστούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων. Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το 2013 η Eurofound (European Company Survey) για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, παρά τη χαλάρωση της αγοράς εργασίας, το 40% των εταιρειών της ΕΕ δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, οι ανάγκες για εργατικό δυναμικό στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ κατά την επόμενη δεκαετία θα αφορούν συγκεκριμένα επαγγέλματα —κυρίως επαγγέλματα που απαιτούν υψηλή ειδίκευση— αλλά και ενδιάμεσα επίπεδα δεξιοτήτων. Η έκθεση ωστόσο επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει αφενός να προωθήσει την κινητικότητα των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη κατανομή των δεξιοτήτων και αφετέρου να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των μεταναστών από χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίοι διαθέτουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας της ΕΕ. Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα άτομα που μετακινούνται μεταξύ των χωρών της ΕΕ έχουν μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης (68%) απ’ ό,τι οι ημεδαποί (64,5%).

Για το λόγο αυτό η έκθεση τονίζει ότι «θα πρέπει να αναληφθεί πολιτική δράση για την περαιτέρω εξάλειψη των εμποδίων που παρακωλύουν την κινητικότητα». Σημειώνει, δε, ότι η προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ απαιτεί ισχυρότερα εργαλεία αντιστοίχισης δεξιοτήτων και μεγαλύτερη προώθηση της εκμάθησης γλωσσών.