Το 3ο βραβείο, ανάμεσα σε 40 επιχειρήσεις, έλαβε ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» του ΟΤΕ στα «Βραβεία Απολογισμών ΕΚΕ 2010» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα «Βραβεία Απολογισμών ΕΚΕ 2010» απονεμήθηκαν στη διάρκεια του «CSR Reporting Forum 2011» (Ημερίδα Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) στις ελληνικές εταιρείες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία.

Η αξιολόγηση έγινε από εξειδικευμένη ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και βασίστηκε στις προδιαγραφές του «GRI-G3», τόσο σε επίπεδο συμμόρφωσης με τους σχετικούς δείκτες, όσο και σε επίπεδο κάλυψης των σχετικών αρχών ΕΚΕ και ενσωμάτωσης στρατηγικής για την ΕΚΕ. Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» του ΟΤΕ είναι ο έκτος απολογισμός οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι απολογισμοί του ΟΤΕ εναρμονίζονται με διεθνή πρότυπα. Το 2010 εφαρμόστηκαν οι αρχές «G3» του GRI, και ενσωματώθηκαν οι αρχές «G3.1» σχετικά με τη Διαφορετικότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επίσης τηρούνται οι αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (Global Compact) και για δεύτερη χρονιά ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας» του ΟΤΕ υπόκειται σε εξωτερική διασφάλιση, από ανεξάρτητο συνεργάτη, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την εφαρμογή τόσο των Αρχών του «GRI», όσο και του «Προτύπου Αρχών Υπευθυνότητας  -ΑΑ1000».

Το βραβείο που απέσπασε ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010», πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την προσήλωση του ΟΤΕ στις αρχές και τις αξίες της Εταιρικής Υπευθυνότητας.