Για κάθε δυσκολία ή ανατροπή που αντιμετωπίζουμε, είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο, μας δίνεται ταυτόχρονα η ευκαιρία να αναθεωρήσουμε στόχους, σχέσεις, πεποιθήσεις και αντιλήψεις.

Σε κάθε εμπόδιο που ξεπροβάλλει μπροστά μας συνειδητοποιούμε τους συμμάχους που έχουμε στο πλευρό μας και ανακαλύπτουμε πώς τα υπόλοιπα μέλη της εκάστοτε ομάδας στην οποία ανήκουμε, αντιδρούν συμπληρώματικά. Μία ομάδα αποτελείται από ένα σύνολο ατόμων που χαρακτηρίζονται από αλληλεξάρτηση και συλλογική αντίληψη, επιδιώκουν ένα κοινό σκοπό και αποδέχονται τους κανόνες που διαμορφώνονται εντός του συνόλου. Ο συνδετικός κρίκος των ατόμων που τη δημιουργούν, είναι η συνεργασία και η δέσμευση που όλοι αισθάνονται ως προς την επίτευξη του στόχου, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται δεσμοί αλληλοεκτίμησης ή ακόμη και φιλίας.

Όταν κάποιο εμπόδιο εμφανίζεται λοιπόν, τότε η ομάδα λειτουργεί συνολικά και με συνειδητές ενέργειες εξαλείφει τα κενά που δημιουργούνται ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το «καλό» της. Ωστόσο, η ποιότητα των σχέσεων συνεργασίας στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί τη «μονάδα μέτρησης» της ομαδικότητας. Σχέσεις συνεργασίας που χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια, πραγματικό ενδιαφέρον και συναγωνισμό διασφαλίζουν υψηλό αίσθημα ομαδικότητας και ταυτόχρονα διάθεσης επίτευξης ομαδικών στόχων αλλά και εταιρικού σκοπού.

Το πραγματικό ενδιαφέρον από την πλευρά των εταιρειών προς το ανθρώπινο δυναμικό της θα μπορούσε να αναδειχθεί με την παροχή Ομαδικών Ασφαλίσεων (ειδικότερα σε μία περίοδο που ο ΕΟΠΥΥ δεν φαίνεται να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων), καθώς και με τα προγράμματα Outplacement (όταν εφαρμόζεται κάποια πολιτική μείωσης των θέσεων εργασίας), τα οποία θα αναλύσουμε εκτενέστερα στις επόμενες σελίδες του τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας.