Προτελευταία μεταξύ των χωρών της ΕΕ κατατάσσεται η Ελλάδα ως προς την ψηφιακή ωριμότητα, σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, που συντάχθηκε με την υποστήριξη της Deloitte. Συγκεκριμένα, με βάση τις μετρήσεις του δείκτη DMH, η χώρα μας ανέβηκε στην 27η από την 28η θέση του 2019, ωστόσο παραμένει ουραγός στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, γεγονός που δείχνει ότι οφείλει να προχωρήσει ταχύτερα σε παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις.Επίσης, ο κλάδος ΤΠΕ στην Ελλάδα επιτυγχάνει συγκριτικά καλές επιδόσεις στους τομείς της παραγωγικότητας και της νέας επιχειρηματικότητας, καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη. Εντούτοις, η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ και στην απασχόληση, όπως και η εξωστρέφειά του σε όρους εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, χρειάζονται ενίσχυση.

Αναφορικά με τις δεξιότητες, αν και η παραγωγή «ταλέντου» με τη μορφή καταρτισμένων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα (14η θέση), η επίδοση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες ΤΠΕ στις επιχειρήσεις (27η) και την παροχή εκπαίδευσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις στους εργαζομένους (24η) κυμαίνεται χαμηλά, ενώ η χώρα μας παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας και στο επίπεδο της κοινωνίας (25η θέση). Έτσι, αν και η χρήση του διαδικτύου για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η ενημέρωση και η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζεται ικανοποιητική (11η θέση), σε περισσότερο «σύνθετες» εργασίες, όπως η ηλεκτρονική τραπεζική ή οι ηλεκτρονικές αγορές, κατατάσσεται χαμηλά.