Σοβαρά προβλήµατα φαίνεται να δηµιουργεί η νέα νοµοθεσία του Υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) µε την οποία συγκροτείται ο ειδικός κατάλογος, που καταγράφει τους Ιατρούς που δεν διαθέτουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασιας και µπορούν να ασκούν κατ’ εξαιρεση καθήκοντα Ιατρού Εργασίας.

Ο Πανελλαδικός Σύνδεσµος Μελών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΠΑ.ΣΥ.Μ.ΕΠ. – ΕΞΥΠΠ) αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή εξαναγκάζει τις εταιρείες ΕΞΥΠΠ να αναστείλουν την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα που θα αιτηθούν νέες συµβάσεις ή ανανεώσεις συµβάσεων µαζί τους ή ακόµη επέκταση συµβάσεων σε νέες εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών, «µέχρι να δοθεί λύση στο αδιέξοδο που έχει δηµιουργηθεί».

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΠΑ.ΣΥ.Μ.ΕΠ., «υιοθετώντας αυστηρότερα, καταφανώς αντιφατικά και περιοριστικά κριτήρια ένταξης των ιατρών σε αυτόν τον κατάλογο, εντάσσει µόνον 354 ιατρούς που ασκούν κατ’ εξαιρεση καθήκοντα Ιατρού Εργασίας για να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες καλύπτονταν, σύµφωνα µε στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας, µέχρι την ηµεροµηνί δηµοσίευσης του ειδικού καταλόγου (8-5-2018) από 892 Ιατρούς (µεταξύ των οποίων µόνο 106 ειδικοί ιατροί εργασίας)».

Επιπλέον, εκτός του γεγονότος ότι οι κατ’ εξαίρεση ασκούντες καθήκοντα Ιατρού Εργασίας περιορίστηκαν στους 354, οι εν λόγω ιατροί, για να προσφέρουν υπηρεσίες ΙΕ πρέπει, µε βάση τη νέα νοµοθεσία και σύµφωνα µε τη διευκρινιστική εγκύκλιο που ακολούθησε την ΥΑ, να διαθέτουν και βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο της περιφερείας τους, µε συγκεκριµένο λεκτικό: «ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιµος ιατρός µε την ειδικότητα της ΙΕ στην περιφέρεια τους». Ο ΠΑ.ΣΥ.Μ.ΕΠ. επισηµαίνει ότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν παρέχουν τις σχετικές βεβαιώσεις µε αποτέλεσµα οι Επιθεωρήσεις Εργασίας να µην κάνουν δεκτή καµία ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, καµία θεώρηση προγράµµατος, όπως πριν από ένα µόλις µήνα.

Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Μ.ΕΠ.: «Χωρίς γιατρούς εργασίας θα µείνουν οι επιχειρήσεις»
«Από τα παραπάνω, εύλογα προκύπτει το συµπέρασµα ότι την επόµενη µέρα εφαρµογής των απαιτήσεων της σχετικής νοµοθεσίας, η παροχή υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας από ιατρούς του ειδικού καταλόγου οι οποίοι αποτελούν και το µεγαλύτερο όγκο ιατρών που ασχολούνται µε το αντικείµενο, καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη, φέρνοντας σε αδιέξοδο τις ελληνικές επιχειρήσεις που δεν θα µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, ούτε ως προς τις ελάχιστες επιταγές της νοµοθεσιας» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΠΑ.ΣΥ.Μ.ΕΠ.  

Σε σχετική ερώτηση του ΗR Newsletter για το ποιες είναι οι άµεσες συνέπειες της συγκεκριµένης νοµοθεσίας, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.Μ.ΕΠ. αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις που µέχρι χθες απασχολούσαν ιατρούς από τον ειδικό κατάλογο και είχαν πλήρη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, «οι οποίες πλέον κινδυνευουν να θεωρηθούν µη συµµορφωµένες µε τη νοµοθεσία και να απειλούνται µε πρόστιµα».

Και ο Π. Παπαδόπουλος συνεχίζει: «Το προφανές αδιέξοδο αναµφίβολα έχει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζοµένων της χώρας, θέτει σε κίνδυνο τη Δηµόσια Υγεία, αποτελεί δε, αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Εργασιας, καθώς αν και οι ανάγκες της χώρας είναι γνωστές και απαιτούνται περισσότεροι από 1.000 ιατροί εργασίας για την κάλυψή τους, αυτή τη στιγµή ο συνολικός αριθµός των Ιατρών που µπορεί να ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας ανέρχεται µόνο στους 110 περίπου, δηλαδή µόνο οι Ιατροί που κατέχουν την συγκεκριµένη ειδικότητα».

Η οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΑΣΥΜΕΠ-ΕΞΥΠΠ σύµφωνα µε τον Πρόεδρό του, «είναι αποτέλεσµα του αδιεξόδου στο οποίο έχει οδηγηθεί η παροχή της υπηρεσιας Ιατρού Εργασίας και της αδυναµίας να καλυφθούν οι ανάγκες στις περίπου 4.000 επιχειρήσεις της χώρας, που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόµενους τους τις υπηρεσίες αυτές, αποτελεί µονόδροµο και λήφθηκε µε γνώµονα την αξιοπιστία στην παροχή υπηρεσιών των ΕΞΥΠΠ προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους, καθώς ξαφνικά και αναιτιολόγητα από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας, δεν δίνεται πλέον στους γιατρούς του ειδικού καταλόγου πρόσβαση στη διαδικασία της παροχής νόµιµης υπηρεσίας ΙΕ».

ΠΑ.ΣΥ.Μ.ΕΠ.: «Αναδείξαµε πρώτοι το πρόβληµα»
Όπως τονίζει ο Π. Παπαδόπουλος, «το αδιέξοδο που δηµιούργησε το Υπουργείο Εργασίας επηρεάζει άµεσα τις επιχειρήσεις, που θέλουν και απαιτούν όχι µόνο να είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, αλλά να διαθέτουν ταυτόχρονα ουσιαστικές υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας στους εργαζοµένους τους, προκειµένου να τους προστατεύσουν».

Η σχετική ανακοίνωση καταλήγει µε την επισήµανση ότι ο ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ έχει από την πρώτη στιγµή αναδείξει το πρόβληµα στις αρµόδιες αρχές, «και το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει προς όφελος των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων».