Σε Ανώτερο Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Παγκρήτιας Τράπεζας προήχθη ο Πέτρος Βασάκος.

Ο Π. Βασάκος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες από το Concordia University, Montreal , Canada.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας ανέλαβε επιτελικούς ρόλους, σε θέματα εργασιακών σχέσεων και οργανωτικής ανάπτυξης σε σειρά εταιρειών του Χρηματοπιστωτικού τομέα και της Τεχνολογίας, όπως μεταξύ άλλων: Citibank, First Data, Alpha Bank κ.ά.