Επιτροπή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας δημιουργεί το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, σκοπός της Επιτροπής είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής του Τμήματος από τη σκοπιά της αγοράς και στις σχέσεις του με την αγορά εργασίας, να ενημερώνει από τη σκοπιά της αγοράς συμβάλλοντας με προτάσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και να διασυνδέει την κοινωνία και την οικονομία με το Τμήμα.

Πιο συγκεκριμένα, επιμέρους στόχοι της Επιτροπής είναι:

  • Να συμβάλει στην χάραξη του Στρατηγικού Σχεδίου του Τμήματος σε σχέση με την αγορά για την επόμενη τετραετία.
  • Να συμβάλει με τις προτάσεις της στην αναθεώρηση του  προγράμματος Σπουδών από τη σκοπιά της αγοράς.
  • Να συνδράμει στον εντοπισμό επιχειρηματικών, κοινοτικών και οικονομικών ευκαιριών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Να παρέχει πληροφόρηση για τον εντοπισμό αναγκών σε ερευνητικά έργα επιχειρηματικότητας και άλλων επιχειρηματικών δράσεων.
  • Να συμβάλει στην προώθηση του έργου του Τμήματος  ως φορέα  ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η επιτροπή θα απαρτίζεται από 13 μέλη, πανεπιστημιακούς, επικοινωνιολόγους, δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και ο Δημήτρης Κορδεράς, Διευθυντής Σύνταξης του Workforce Employer’s Daily News.