Η εργασία στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα έχει μια σειρά ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που τη διαφοροποιούν από τον ιδιωτικό. Πώς μπορεί ένας δημόσιος οργανισμός να παρακινήσει και να δεσμεύσει το ανθρώπινο δυναμικό του;

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, αρμόδια για τη ρύθμιση και την εποπτεία των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρόκειται για μια δημόσια αρχή, η οποία ρυθμίζει τομείς της αγοράς όπου κυριαρχεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και λειτουργεί στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Προκλήσεις για το ανθρώπινο δυναμικό
Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΕΤΤ αποτελείται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και από τακτικούς δημόσιους υπαλλήλους σε αναλογία 60/40. Η στελέχωση της ΕΕΤΤ κυρίως με ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων, επιβάλλεται από τη φύση του αντικειμένου της. Μια πρώτη πρόκληση, συνίσταται στην προσέλκυση και την πρόσληψη προσωπικού με υψηλά προσόντα, μέσω δημόσιων διαγωνισμών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας. Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της αφοσίωσης των εργαζομένων ενός δημόσιου οργανισμού, όπου η κινητικότητα είναι περιορισμένη λόγω της μονιμότητας. Επιπλέον, η συσχέτιση των αποδοχών με την απόδοση δεν είναι εφικτή, δεδομένου ότι οι αποδοχές για κάθε κλάδο διαμορφώνονται αποκλειστικά ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας.

Αποκλείοντας λοιπόν την παρακίνηση μέσω οικονομικών παροχών, αναζητούμε εναλλακτικούς τρόπους προκειμένου να ενισχύσουμε τη «δέσμευση» των εργαζομένων και να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο «εγρήγορσης» του οργανισμού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του θεσμικού του ρόλου. Ορισμένα από τα εργαλεία που επιστρατεύουμε σε αυτή μας την προσπάθεια, είναι:

  • Η παροχή μέσων διαρκούς ενημέρωσης και κατάρτισης των εργαζομένων, με την εφαρμογή ενός εκτεταμένου προγράμματος εκπαίδευσης «στα μέτρα» του κάθε στελέχους, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, σε σύζευξη πάντοτε με τις ανάγκες του οργανισμού.
  • Η αξιοποίηση των υψηλών προσόντων των εργαζομένων με την ενεργοποίηση ομάδων εργασίας, όπου όλα τα στελέχη είναι εν δυνάμει project leaders. Η «οριζόντια» οργάνωση του έργου μέσω projects, τα οποία προδιαγράφονται στο management plan του οργανισμού, λειτουργεί παράλληλα με την τυπική ιεραρχία και δίνει την ευκαιρία ανάδειξης των ειδικών γνώσεων και των ηγετικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων, ακόμη και αν δεν κατέχουν τυπικά θέση ευθύνης.
  • Η συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης των εργαζομένων με την ανάθεση καθηκόντων ανάλογων του ενδιαφέροντος και των δυνατοτήτων τους, αλλά και καθηκόντων που τους καλούν να υπερβούν τα «εσκαμμένα», είτε διαφοροποιώντας το σύνηθες αντικείμενο εργασίας τους, είτε με εσωτερικές μετακινήσεις (rotation).

Καρότο και μαστίγιο στο δημόσιο τομέα;
Η παραγωγικότητα ενός οργανισμού προάγεται με τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε μια διαρκή κούρσα μεταξύ τους, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα bonus απόδοσης και, ίσως, να διασφαλίσουν και την επιβίωσή τους εντός του οργανισμού. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι στο δημόσιο τομέα αυτή η πρακτική του «καρότου και του μαστίγιου» δεν είναι αποδοτική και δε λειτουργεί ως κίνητρο για τους εργαζόμενους.

Αντίθετα, είναι πιθανότερο να λειτουργήσει διαβρωτικά για τον οργανισμό, υπονομεύοντας τη συνεργασία και την ομαδικότητα προκαλώντας μη παραγωγικές τριβές και συγκρούσεις περιθωριοποιώντας τέλος τους «αδύναμους κρίκους», χωρίς να αφήνει περιθώρια αξιοποίησής τους, τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει τη δυνατότητα να τους απομακρύνει από το σύστημα, λόγω της μονιμότητας.

Αντίθετα, στην ΕΕΤΤ θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική για την παρακίνηση των εργαζομένων τη δόμηση θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης όλων των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, βαθμού ή συμβατικής σχέσης εργασίας.

Όσο αυτονόητος και αν είναι αυτός ο στόχος, είναι δύσκολο να επιτευχθεί λόγω της συνύπαρξης εργαζομένων με διαφορετικό εργασιακό καθεστώς (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), φαινόμενο που συναντάται -κατά παγκόσμια πρωτοτυπία- σε όλο τον ελληνικό δημόσιο τομέα. Η βασική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο κατηγοριών έγκειται στο ότι το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου δεν εξελίσσεται βαθμολογικά, όπως οι τακτικοί υπάλληλοι, ενώ σημαντικές διαφοροποιήσεις υπάρχουν σε ότι αφορά στον ασφαλιστικό φορέα και στο νομικό πλαίσιο που διέπει την κάθε κατηγορία. Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ήδη σχετικό σχέδιο νόμου, προκειμένου να εξαλείψει τις διαφορές και να εξομοιώσει διοικητικά τους υπαλλήλους δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Βάσει του ιδρυτικού της νόμου, η ΕΕΤΤ απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις της δίνει μεγαλύτερη ευελιξία ρύθμισης της λειτουργίας της, σε σχέση με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τη δυνατότητα ταχύτερης παρέμβασης, πάντοτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προς εκπλήρωση των νόμιμα διαγεγραμμένων σκοπών της. Εξαιτίας ειδικά της αυτοτέλειάς της, η τήρηση της διαφάνειας στην ΕΕΤΤ είναι επιβεβλημένη, τόσο γιατί οι πράξεις της διοίκησης ελέγχονται ανά πάσα στιγμή από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας όσο και γιατί η διαφάνεια αποτελεί βασική προϋπόθεση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Η πολιτική της «ανοιχτής πόρτας»
Μια ακόμη πρόκληση είναι η έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων αλλά και η άντληση νέων ιδεών για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργαζομένων και κατ’ επέκταση του οργανισμού. Παρότι έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς σύγχρονα εργαλεία της επιστήμης HRΜ, όπως έρευνες ικανοποίησης, θεωρούμε πιο σημαντική τη δόμηση διαπροσωπικών διαύλων επικοινωνίας και την ενίσχυση της πρωτοβουλίας των εργαζομένων. Προς την κατεύθυνση αυτή, η EETT εφαρμόζει πολιτική «ανοιχτής πόρτας» από την κορυφή ως τη βάση της, ενώ το πλήθος των εργαζομένων ευνοεί τις ευκαιρίες προσωπικής επαφής όλων ακόμη και με τα στελέχη της ανώτερης διοίκησης. Επιπροσθέτως, η διαρκής συνεργασία με τα συνδικαλιστικά σωματεία είναι σημαντική παράμετρος διατήρησης της εργασιακής ειρήνης αλλά και πηγή ανατροφοδότησης για την εξέλιξη του οργανισμού.

Η μεθοδολογία κατάρτισης του management plan της ΕΕΤΤ στηρίζεται στην υποβολή προτάσεων από το προσωπικό κάθε βαθμίδας, έτσι ώστε να αξιοποιείται η τεχνογνωσία αλλά και να μεγιστοποιείται η δέσμευση των ανθρώπων της ως προς την υλοποίησή του.

Ρόλο – κλειδί στην εσωτερική επικοινωνία κατέχουν και οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, οι οποίοι καλούνται να συμπεριλαμβάνουν όσο συχνότερα γίνεται τους υφισταμένους τους σε brainstorming workshops, διασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την ΕΕΤΤ. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε δραστηριότητες ενίσχυσης της ομαδικότητας και «στοίχισης» των ομάδωνκαι στη «μύηση» των προϊσταμένων στις μεθόδους του coaching.


Εταιρική Κουλτούρα και δημόσιος τομέας
Ως «νεαρός» οργανισμός, η ΕΕΤΤ παρουσιάζει ενδιαφέροντα δημογραφικά στοιχεία. Η μέση ηλικία των εργαζομένων είναι τα 38 έτη και η αναλογία ανδρών – γυναικών είναι 55%-45%. Σχεδόν όλο το δυναμικό της ΕΕΤΤ βρίσκεται στην παραγωγικότερη ηλικία, τόσο από εργασιακή όσο και από οικογενειακή άποψη.

Επιδιώκοντας να συμβάλει στην εξισορρόπηση εργασίας – προσωπικής ζωής των στελεχών της, η ΕΕΤΤ επέκτεινε πρώτη, βάσει σχετικής νομολογίας, το δικαίωμα λήψης γονικής άδειας ανατροφής και στους άνδρες εργαζόμενους. Πέραν των νομικών υποχρεώσεων της, ωστόσο, υποστηρίζει ουσιαστικά τους ανθρώπους της με κατανόηση ως προς τις ανάγκες και τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν εντός ή εκτός εργασιακού χώρου.

Ως σχετικά νέος οργανισμός, η ΕΕΤΤ δεν είναι δυνατό να έχει ακόμη παγιώσει μια εταιρική κουλτούρα, η οποία να λειτουργεί ως πλαίσιο αναφοράς για το ανθρώπινο δυναμικό της. Είναι γεγονός ότι η αποστολή της ΕΕΤΤ ετεροκαθορίζεται, στο βαθμό που προδιαγράφεται από το σχετικό νομικό πλαίσιο και δεν είναι δυνατό να επαναπροσδιορίζεται με τη συμμετοχή των εργαζομένων της, κάτι που ίσως θα ενίσχυε τη δέσμευση. Είναι επίσης αναμενόμενο ότι, όπως κάθε δημόσιος φορέας, επηρεάζεται από το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον και από τη διεθνή συγκυρία.

Ωστόσο, στο επίκεντρο της αποστολής της ΕΕΤΤ παραμένει η έννοια του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο το προσωπικό της αντιλαμβάνεται και υπηρετεί. Αυτή ακόμη η επιλογή του όρου «υπηρετώ» είναι ευρύτερη από τον όρο «εργάζομαι» και ενδεικτική της έννοιας του καθήκοντος προς τον πολίτη, που χαρακτηρίζει το δημόσιο λειτουργό.

Η δημιουργία δημόσιας αξίας αποτελεί και τον πυρήνα συσπείρωσης των εργαζομένων του δημοσίου γύρω από έναν κοινό σκοπό: την εξυπηρέτηση του πολίτη και την προάσπιση των δικαιωμάτων του. Πέρα από οποιοδήποτε υλικό κίνητρο, αυτή είναι τελικά η κινητήριος δύναμη των εργαζομένων σε μια δημόσια υπηρεσία, η αιτία που αγαπάμε τη δουλειά μας και που δίνει ώθηση στο έργο μας.

CV
Η Μάρω Χ. Καψή γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς Σχέσεις και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο καθώς και Master in Public Administration στη σχολή Κυβερνητικών Σπουδών J. F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard. Εργάστηκε στα κυριότερα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ενέργειας, Περιβάλλοντος,  Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, ως υπεύθυνη συντονισμού με τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Από το 2002 εργάζεται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ως Ειδικός Επιστήμονας Οργάνωσης και Διοίκησης με κύρια ενασχόληση τα θέματα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και σε διοικητικές  θέσεις, ως Συντονίστρια του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης της ΕΕΤΤ.