Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε ότι λόγω των ταραχών που ξέσπασαν στο κέντρο της Αθήνας και επηρέασαν το server του πανεπιστημίου επεκτείνεται η περίοδος συμμετοχής των εργαζομένων στην έρευνα σχετικά με τη Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά στην Ελλάδα.

Η εν λόγω μελέτη αποσκοπεί να εξετάσει το ρόλο της προσωπικότητας, αλλά και της ποιότητας των εργασιακών σχέσεων μεταξύ συναδέλφων στην ικανοποίηση, δέσμευση και αφοσίωση των ανθρώπων στην εργασία τους. Με την ολοκλήρωση της έρευνας θα αποσταλούν σε όλους τους συμμετέχοντες τα ατομικά τους αποτελέσματα, αλλά και μια αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ιστοσελίδα της έρευνας είναι η εξής: http://195.251.233.91/TakeSurvey.asp?SurveyID=8MJ463L03634M