Η ΠΕΨΑΕΕ (Πανελλαδική Ένωση για τη Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη) υλοποιεί την πράξη με τίτλο «Γέφυρες Απασχόλησης» η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχος της πράξης είναι η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός εξειδικευμένου μοντέλου υποστηριζόμενης απασχόλησης των ανθρώπων με ψυχικές δυσκολίες, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκού θεσμικού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην ποιοτική και ποσοτική πρόσβαση αυτών των ανθρώπων στην ελεύθερη αγορά εργασίας αλλά και τη διευκόλυνση της παραμονής τους στην απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτής της Πράξης, θα λάβουν χώρα προγράμματα κατάρτισης ανθρώπων με ψυχικές δυσκολίες σε επαγγελματικά αντικείμενα, για τα οποία υπάρχει ανάγκη στην αγορά εργασίας, σε συνεργασία με το ΚΕΚ του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. Η κατάρτισή τους θα περιλαμβάνει 250 ώρες πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ο ρόλος της πρακτικής άσκησης είναι διττός: (α) οι άνθρωποι με ψυχικές δυσκολίες να μάθουν καλύτερα το αντικείμενο της εργασίας και (β) οι εργοδότες να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις πραγματικές δυνατότητες τους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της κατάρτισης η πρακτική άσκηση θα λάβει χώρα την περίοδο 18/2/2013–30/4/2013. Πληροφορίες: 210 8818946, 6977 4535 77, 6973 648724