Μόνο ένα στα 10 μέλη των διοικητικών συμβουλίων των μεγαλύτερων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών της Ευρώπης είναι γυναίκα ενώ όλοι οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών στην ΕΕ είναι άνδρες.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία αποτελεί το προοίμιο μίας νέας στρατηγικής για την ισότητα των φύλων που πρόκειται να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του έτους, η οικονομία θα αντλούσε οφέλη από την πλήρη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στις διευθυντικές θέσεις. Η έκθεση «Περισσότερες γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις – βασικός παράγοντας για την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη» αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο χώρο της λήψης οικονομικών αποφάσεων.

Στον εταιρικό χώρο οι άνδρες καταλαμβάνουν περίπου το 89% των θέσεων στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών της Ευρώπης. Η ανισότητα είναι εμφανέστερη στις υψηλότερες θέσεις, όπου μόνο το 3% των επιχειρήσεων έχουν γυναίκες στην κορυφή. Η Νορβηγία διακρίνεται ως η μοναδική χώρα που πλησιάζει κάπως να έχει επιτύχει ισορροπία όσον αφορά τα φύλα: 42% γυναίκες και 58% άνδρες συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών, ως αποτέλεσμα προβλεπόμενης από το νόμο ποσόστωσης.

Παράλληλα, μελέτες αποκαλύπτουν τις θετικές επιπτώσεις που έχει το ποσοστό γυναικών σε υψηλές θέσεις στην αποδοτικότητα της επιχείρησης. Για παράδειγμα, από μελέτη που διεξήχθη στη Φινλανδία προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες το διοικητικό συμβούλιο χαρακτηρίζεται από ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι κατά μέσο όρο 10% πιο κερδοφόρες από εκείνες στις οποίες το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται μόνο από άνδρες.

Πηγή: naftemporiki.gr