Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ελάχιστα δικαιώματα για τους εργαζόμενους κατά παραγγελία, βάσει δελτίου ή σε δουλειές πλατφόρμας (π.χ. Uber ή Deliveroo) σε ψηφοφορία την Τρίτη 16 Απριλίου.

Η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, η οποία ορίζει ότι ένας εργαζόμενος προσφέρει υπηρεσίες για κάποιο χρονικό διάστημα προς όφελος και υπό τις εντολές τρίτου προσώπου με αντάλλαγμα αμοιβή, θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εργάζονται περιστασιακά ή με συμβάσεις βραχείας απασχόλησης, κατά παραγγελία, διακοπτόμενα, βάσει δελτίου, σε διαδικτυακές πλατφόρμες, καθώς και οι ασκούμενοι και εκπαιδευόμενοι με αμοιβή, καλύπτονται κατ’ ελάχιστο από αυτή τη δέσμη δικαιωμάτων, στον βαθμό που πληρούν αυτά τα κριτήρια και βρίσκονται πάνω από το όριο των τριών ωρών την εβδομάδα και των δώδεκα στις τέσσερις εβδομάδες κατά μέσο όρο. Όσοι είναι όντως αυτοαπασχολούμενοι εξαιρούνται από τους νέους κανόνες.

Η δέσμη συγκεκριμένων δικαιωμάτων που αφορούν στις νέες μορφές απασχόλησης περιλαμβάνει:
• Το δικαίωμα για τους εργαζόμενους κατά παραγγελία ή σε παρόμοιες μορφές εργασίας να έχουν έναν ελάχιστο βαθμό προβλεψιμότητας για την απασχόλησή τους, όπως για παράδειγμα προκαθορισμένες μέρες και ώρες αναφοράς. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να αρνηθούν, χωρίς επιπτώσεις, δουλειά που τους ανατίθεται εκτός προκαθορισμένων ωρών εργασίας και να αμείβονται αν η εργασία τους δεν ακυρωθεί αρκετά έγκαιρα.

• Τα κράτη μέλη θα υιοθετήσουν μέτρα για την πρόληψη των καταχρηστικών πρακτικών, όπως για παράδειγμα όρια στη χρήση και τη διάρκεια μιας σύμβασης.

• Ο εργοδότης δεν θα πρέπει να απαγορεύει, να τιμωρεί ή να παρεμποδίζει τους εργαζόμενους από το να αναλαμβάνουν δουλειές από άλλες εταιρείες αν αυτές είναι εκτός του πλαισίου της απασχόλησης που έχει συμφωνηθεί με τον εργοδότη.