Οι πιέσεις για βελτιωμένα αποτελέσματα είναι ισχυρές σε εσωτερικό και εσωτερικό επίπεδο. Οι εταιρείες καλούνται πλέον να στελεχώνονται από ένα εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο οφείλει να μεγιστοποιεί συνεχώς την προσωπική του απόδοση και αποτελεσματικότητα. Όμως ποιες είναι εκείνες οι δεξιότητες-ικανότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη αυτή και πώς μπορεί να επιτευχθεί πιο άμεσα;

Η μειωμένη εγχώρια ζήτηση προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών, έχει φέρει όλο τον επιχειρηματικό κόσμο αντιμέτωπο με καινούργια δεδομένα. Στην προσπάθειά τους οι οργανισμοί να ξεπεράσουν τα όποια δεινά τους προκαλεί η δεδομένη οικονομική κρίση, αξιοποιούν στο έπακρο τα στελέχη που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό που επισταμένως αναζητούν από το ανθρώπινο δυναμικό τους, είναι να εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να προσαρμόζεται και αυτό με τη σειρά του στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις της αγοράς.

Η απόδοση των στελεχών στο εργασιακό περιβάλλον βρίσκεται σε πλήρη συμμετρία με το personal effectiveness και τις αναπτυγμένες ικανότητες και δεξιότητες που εξ’ορισμού εσωκλείονται σε αυτό. Με τις κατάλληλες, ωστόσο, εκπαιδεύσεις ο οργανισμός μπορεί να εξασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό ένα αρκετά κινητοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό που να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση των θετικών εταιρικών αποτελεσμάτων. Άλλωστε, η προσωπική απόδοση του κάθε στελέχους επηρεάζει τελικά και την εταιρική απόδοση, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται και από την πλευρά των στελεχών και από την πλευρά των οργανισμών.

Personal Effectiveness
Αρκετοί είναι οι ορισμοί που έχουν αποδοθεί για το περιεχόμενο της προσωπικής απόδοσης – αποτελεσματικότητας ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία εξετάζεται. Σύμφωνα με την wikipedia, ως personal effectiveness ορίζεται το σύνολο των ικανοτήτων και πρακτικών που στόχο έχουν να αυξήσουν την προσωπική απόδοση μέσω της προσωπικής επιτυχίας, της επίτευξης των στόχων ορίζοντας, ωστόσο, τον τρόπο που συνδέονται αυτές οι έννοιες μεταξύ τους.

Περιλαμβάνει συνήθως αρκετά στοιχεία της Θετικής Ψυχολογίας και τη δύναμη της θετικής σκέψης, όμως σε αρκετά σημεία διαφοροποιείται από αυτήν. Για την πλειοψηφία, τα προγράμματα που στοχεύουν στην προσωπική ανάπτυξη περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις για ένα μεγάλο εύρος soft skills, όπως είναι η ορθή διαχείριση του χρόνου, ο σωστός καθορισμός στόχων, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κ.ά.

Τα στελέχη που χαρακτηρίζονται ως αποδοτικά, τείνουν να αξιοποιούν τις δεξιότητές/ικανότητές τους με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, και χωρίς να προσφεύγουν σε σπατάλη αυτών. Ουσιαστικά τις χρησιμοποιούν ώστε να επιτύχουν τους εκάστοτε στόχους που θέτουν και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιούν την απόδοσή και την αποτελεσματικότητα που εμφανίζουν τελικά, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ποια είναι όμως τα απαραίτητα συστατικά για να επιτευχθεί η πολυπόθητη προσωπική ανάπτυξη του στελέχους και ποιες είναι εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες που θα την εξασφαλίσουν;

Βασικές δεξιότητες- ικανότητες
Σε καθημερινή βάση τα άτομα καλούνται να επιτύχουν διάφορους μικρούς ή μεγάλους στόχους, διευθετώντας τα αντίστοιχα projects που έχουν αναλάβει. Όμως που οφείλεται το γεγονός ότι ο ίδιος στόχος μπορεί να επιτευχθεί με εναλλακτικό τρόπο, και σαφώς άλλο κόστος αν πραγματοποιηθεί από κάποιο άλλο άτομο; Ο όρος της προσωπικής απόδοσης εμφανίζεται και πάλι ως η βέλτιστη απάντηση σε αυτό. Η αποτελεσματικότητα των στελεχών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εγγενή χαρακτηριστικά, το ταλέντο και την εμπειρία που έχουν συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Από τη μία πλευρά, τα ταλέντα και οι ιδιαίτερες κλίσεις ενός στελέχους οφείλουν να εντοπίζονται σε πρώτο χρόνο, και στη συνέχεια να αναπτύσσονται επαρκώς. Επιπρόσθετα, η εμπειρία περιλαμβάνει τη γνώση και τις δεξιότητες που αποκτά κάποιο στέλεχος κατά τη διαδικασία γνωστικών και πρακτικών δραστηριοτήτων πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Η γνώση είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό βιώσιμων στόχων και την επίτευξη αυτών, αξιολογώντας σε κάθε περίπτωση τους κινδύνους που εσωκλείουν.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά τα οποία βρίσκονται υψηλά στη λίστα των στελεχών που επιδιώκουν την αυξημένη προσωπική τους απόδοση, διασφαλίζοντας ως ένα βαθμό την επίτευξη στόχων σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι τα ακόλουθα: Αποφασιστικότητα:  Επιτρέπει στο στέλεχος να επικεντρωθεί στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από λιγότερο σημαντικά πράγματα. Η αυτο-πειθαρχία εδώ θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση.

Αυτοπεποίθηση:  Αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο χαρακτηριστικό που οφείλουν να διαθέτουν τα στελέχη, ώστε να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την αυξημένη απόδοσή τους. Η αυτοπεποίθηση εκδηλώνεται στην ομιλία, στην εμφάνιση ακόμη και στον τρόπο που βαδίζει κάποιος. Είναι αρκετά σημαντικό για ένα άτομο να έχει επίγνωση του εαυτού του, των δυνατοτήτων του ακόμη και των αδύναμων σημείων του, ώστε να μπορεί να αξιολογεί κάθε απόφασή του με τον πλέον ορθό τρόπο.

Επιμονή:  Η επιμονή σε κάθε στόχο που θέτει κάποιος στον εαυτό του συμβάλει στην ουσιαστική επίτευξη των ζητουμένων, ανεξάρτητα από τα εμπόδια που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια.

Stress Management:  Το άγχος προκύπτει από την αβεβαιότητα σε μία κατάσταση και όταν η ελλιπής σχετική πληροφόρηση αυξάνει τον κίνδυνο λήψης λανθασμένων αποφάσεων και αντίστοιχων αρνητικών συνεπειών. Μπορεί να προέλθει είτε από συγκεκριμένα άτομα τα οποία δεν παρέχουν επαρκή πληροφόρηση είτε ακόμη και από το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον όταν αυτό μεταβάλλεται. Η διαχείριση του άγχους και του τρόπου με τον οποίο ενδεχομένως επηρεάζει την καθημερινότητά αλλά και την εργασία του στελέχους, θεωρείται εξίσου σημαντική.

Επίλυση προβλημάτων:  Σε καθημερινή βάση, τα άτομα μπορεί να έρχονται αντιμέτωπα με προβλήματα, τα οποία οφείλουν να ξεπεράσουν άμεσα και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η εμπειρία, πολλές φορές, προστατεύει από τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτά μπορεί να επιφέρουν στο άτομο, όμως δεν αποτελεί τη βέλτιστη απάντηση σε όλα. Σχετικές δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν, ώστε ακόμη και λιγότερο έμπειρα άτομα να μπορούν να αποδομούν και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που συχνά ανακύπτουν.

Δημιουργικότητα:  Η έννοια της δημιουργικότητας είναι πολλές φορές συνυφασμένη με την έννοια του πρωτότυπου, του καινοτόμου. Είτε αφορά τη παραγωγή νέων ιδεών που οδηγούν σε ένα καινοτόμο αποτέλεσμα, είτε αφορά ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και συνδυασμού της υπάρχουσας γνώσης πάνω σε κάποιον τομέα, η δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει ένα στελέχος είναι εξίσου σημαντική. Την αποζητούν οι περισσότερες εταιρείες, ενώ αποτελεί προϋπόθεση για την παραμονή των επιχειρήσεων σε τροχιά καινοτομίας.


Άξονες της προσωπικής απόδοσης
Λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας, της ανάληψης νέων καθηκόντων αλλά και του μειωμένου χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη, η αίσθηση ότι βρίσκονται συνεχώς εκτός χρονοδιαγράμματος είναι κάτι το οποίο μειώνει αισθητά την αυτοπεποίθησή τους και τελικά την απόδοσή τους. Μερικά συστατικά που μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη προσωπική απόδοση εντός ενός οργανισμού είναι και τα ακόλουθα, τα οποία βελτιώνουν εν τέλει και τη συνολική εταιρική απόδοση:

Σπουδαιότητα:  Όταν τα στελέχη αναλαμβάνουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα projects οφείλουν να ακολουθήσουν τα εξής βήματα ώστε να είναι συνεπείς τόσο απέναντι στον εαυτό τους όσο και απέναντι στους προϊσταμένους τους και την ίδια την εταιρεία. Ως πρώτο στάδιο οφείλουν να σκεφτούν και να αφιερώσουν τον απαραίτητο χρόνο ώστε να αξιολογήσουν το κάθε project ξεχωριστά. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τη γνώση του διαθέσιμο χρόνο τους και του τρόπου που μπορούν να τον αξιοποιήσουν παραγωγικά σε καθημερινή βάση. Στη συνέχεια, οφείλουν να αξιολογήσουν και να ιεραρχήσουν τα projects που έχουν αναλάβει, ενώ σημαντικό παραμένει για τους ίδιους να ακολουθήσουν πιστά την ιεράρχηση αυτήν.

Συγκέντρωση:  Τα στελέχη για να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις ανάγκες που απορρέουν από το εργασιακό τους περιβάλλον, οφείλουν να επικεντρώνονται στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους εξ’ορισμού, να πραγματοποιούν ορθή διαχείριση των εξωτερικών αραγόντων/πληροφοριών που διακόπτουν την εργασία τους, να μην χαρακτηρίζονται από αναβλητικότητα, και κυρίως να ακολουθούν το πρόγραμμα που οι ίδιοι έχουν θέσει. 

Αξιολόγηση:  Εκτός από τη δημιουργία ενός προγράμματος στην εργασία και την πιστή ακολούθησή του, τα στελέχη θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν μια ξεκάθαρη ροή της εργασίας τους στο μυαλό τους (ποιες εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, πότε είναι εφικτό να ολοκληρωθούν κ.ά.), τον τρόπο που κάθε προσωπική τους απόφασή προσδίδει αξία στο περιβάλλον όπου δρουν, καθώς επίσης οφείλουν να εμπλουτίζουν συνεχώς τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για κάθε έργο που αναλαμβάνουν. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την προσωπική τους επαγγελματική επιτυχία, αλλά και την επίτευξη των εταιρικών στόχων για τους οποίους έχουν προσωπικά δεσμευθεί.

Personal Effectiveness Training
Ο ανταγωνισμός έχει ενισχυθεί αρκετά, όχι μόνο στο εξωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού αλλά και στο εσωτερικό, ενώ θεωρείται επιτακτική ανάγκη τα στελέχη να παρουσιάζουν αυξημένες αποδόσεις και αποτελεσματικότητα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η απόδοση των εταιρειών είμαι άμεσα συνδεδεμένη με την προσωπική απόδοση του κάθε ξεχωριστού στελέχους που διαθέτουν στο ενεργό ανθρώπινο δυναμικό τους. Οι δεξιότητες που είναι συνδεδεμένες με την προσωπική απόδοση δεν διαφέρουν ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκει το στέλεχος, ούτε ανάλογα με την εταιρεία για την οποία εργάζεται.

Η παραδοχή τους είναι γενική, καθώς συνδυάζουν ένα φάσμα βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιουδήποτε στελέχους ατομικά ή και ομαδικά, ώστε να επιτύχει εντός χρόνου τις προσδοκίες και τις προκλήσεις που δημιουργούνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Οι εκπαιδεύσεις πάνω στο συγκεκριμένο τομέα παρέχουν στα στελέχη τη δυνατότητα να κατανοούν τις προκλήσεις και να τις αντιμετωπίζουν με αυτοπεποίθηση, να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους και να αξιολογούν τις επιπτώσεις των διάφορων επιλογών τους. Οι βασικοί πυλώνες των εκπαιδεύσεων μπορούν να επικεντρώσουν στα ακόλουθα:

Στόχοι:  Ο ξεκάθαρος προσδιορισμός των στόχων, όπως επίσης και η επίτευξή αυτών από τα στελέχη είναι δύο ουσιαστικά συστατικά για να καταστεί εφικτό το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός αποδοτικού ανθρώπινου δυναμικού. Για να πραγματοποιηθεί αυτό όμως, θα πρέπει να έχει ορισθεί με τον ίδιο τρόπο ο εταιρικός σκοπός ώστε τα στελέχη να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τους προσωπικούς τους στόχους μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Σωστά μηνύματα:  Η σαφής επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση. Η επικοινωνία των σωστών μηνυμάτων προς κάθε κατεύθυνση είναι εξίσου σημαντική για την εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων σε ένα εργασιακό περιβάλλον.

Σχέδιο δράσης:  Εκτός από την ανάληψη projects και δεσμεύσεων απέναντι στα προϊστάμενα στελέχη ή την ομάδα στην οποία λειτουργεί το άτομο, θα πρέπει να είναι εφικτή η κατάρτιση ενός σχέδιου δράσης βάσει του οποίου θα ελαχιστοποιούνται τα κόστη διαφόρων ειδών (χρόνου, εργατοωρών, budget, πόρων κ.ά.) αλλά ταυτόχρονα θα πραγματοποιείται βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο οργανισμού, και ικανοτήτων-δεξιοτήτων σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

Επικοινωνία:  Η επικοινωνία με τα υπόλοιπα στελέχη που έρχεται κάποιος σε επαφή μέσα στο εργασιακό του περιβάλλον οφείλει να πλαισιώνεται από κάποιους συνολικά αποδεκτούς κανόνες. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας των στελεχών θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της εταιρείας.

Προσωπική πρωτοβουλία:  Εκτός από την πιστή ακολούθηση του πλάνου δράσης και του χρονοδιαγράμματος, τα στελέχη οφείλουν να αναπτύξουν τις ικανότητες εκείνες που αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους, προωθούν την ενεργή παρουσία τους αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών μέσα σε έναν οργανισμό.

Διαπροσωπικές σχέσεις:  Αρκετά σημαντικό είναι τα στελέχη να εμπνέουν την εμπιστοσύνη, να κινητοποιούν τους συναδέλφους τους, και ομαδικά να επιτυγχάνουν τους εταιρικούς στόχους. Λαμβάνοντας αυτά υπόψιν μέσω της σωστής επικοινωνίας, της προσθήκης αξίας στο έργο του, την ανάληψη των ευθυνών που απορρέουν από τις πράξεις του, την επίτευξη των στόχων που του έχουν τεθεί αλλά και τη βελτίωση της επικοινωνίας (γραπτής ή προφορικής), ένα στέλεχος μπορεί να δει την απόδοσή του να αυξάνεται.


Behavioural Skills
Οι δεξιότητες που συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία αφορούν ικανότητες, η ύπαρξη των οποίων μπορεί να είναι έμφυτή αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εφικτή και η ανάπτυξή τους στην πορεία. Επονομαζόμενες διαφορετικά και ως βασικές δεξιότητες μπορούν να ενταχθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατανόηση: Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει η ικανότητα της αναλυτικής σκέψης, όπου το στέλεχος είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως ένα πρόβλημα (ή μία κατάσταση), να επιμερίσει τα διάφορα μέρη που το συνθέτουν, να κατανοήσει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μερών, ώστε να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο/εργαλείο για την επίλυση του. Η μαθηματική γνώση περιλαμβάνεται, επίσης, σε αυτήν την κατηγορία, και σχετίζεται με την αριθμητική προσέγγιση των προβλημάτων που έρχονται αντιμέτωπα τα στελέχη.

Η απόκτηση και αξιολόγηση της πληροφόρησης είναι άλλη μία δεξιότητα που σχετίζεται και με τον εντοπισμό των «κενών» στις διαθέσιμες πληροφορίες που απαιτούνται για την επίλυση των προβλημάτων καθώς επίσης και τη δυνατότητα κάλυψης των κενών αυτών, ώστε να χρησιμοποιηθεί τελικά ολόκληρη η πληροφορία που είναι απαραίτητη. Επιπρόσθετα, τα στελέχη οφείλουν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία εκείνα της πληροφόρησης που είναι σημαντικά για τους ίδιους.

Η διατήρηση στρατηγικής σκοπιάς των πραγμάτων είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει στα στελέχη να μην χάνουν το στόχο τους από τυχόν λεπτομερείς αναλύσεις, αλλά να διατηρούν στο μυαλό τους, το γενικό πλαίσιο και τις στρατηγικές που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν. Μία άλλη δεξιότητα που ανήκει εδώ, είναι αυτή της ευελιξίας.

Ευελιξία ως προς τα νέα δεδομένα-στοιχεία ή ακόμη και νέες συνθήκες που θα κλιθούν να αντιμετωπίσουν, ώστε να προβούν στις απαραίτητες τροποποιήσεις και αλλαγές της στρατηγικής που ακολουθούν, για να παραμείνουν παραγωγικοί. Τέλος, ακόμη και στην περίπτωση εμφάνισης στρεσογόνων παραγόντων το στέλεχος οφείλει να διαχειριστεί το πρόβλημα και να μην επηρεαστεί στο ελάχιστο (stress management).

Προσανατολισμός: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ικανότητες του σχεδιασμού και της οργάνωσης που διακρίνουν ένα στέλεχος, σύμφωνα με την οποία καταρτίζεται το πλάνο το οποίο θα ακολουθήσει σε ένα πρόγραμμα, καθώς επίσης και το σαφή ορισμό των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν. Η λήψη αποφάσεων την κατάλληλη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψιν τα διαθέσιμα στοιχεία, τους περιορισμούς αλλά και τους διαθέσιμους πόρους είναι ένα χαρακτηριστικό που εντάσσεται στη συγκεκριμένη ομάδα.

Η αντιμετώπιση, ωστόσο, απρόβλεπτων καταστάσεων εμπεριέχει τη δυνατότητα αυτοσχεδιασμού του στελέχους. Η συνεχής προσήλωση στο στόχο είναι εξίσου ένα σημαντικό γνώρισμα, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα άτομα οφείλουν να έχουν στο μυαλό τους τον τρόπο που οι αποφάσεις και οι πράξεις τους επηρεάζουν το σύνολο της εταιρείας.

Impact: Σε αυτήν την κατηγορία συναντάται η ικανότητα των στελεχών να λειτουργούν «proactive». Επίσης, η δημιουργικότητα των στελεχών αναφορικά με καινοτόμες προσεγγίσεις των καταστάσεων ανήκουν εδώ. Η επιμονή και η προσοχή στη λεπτομέρεια θεωρούνται εξίσου σημαντικές, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων καθώς επίσης και ότι τίποτα δεν πραγματοποιείται με τυχαίο τρόπο.

Σχέσεις: Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή έκφραση του ατόμου περιλαμβάνεται σε αυτήν την κατηγορία και μάλιστα με βαρύνουσα σημασία. Η αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη ενός οργανισμού είναι εξίσου σημαντική, ενώ η επιρροή που ασκεί κάποιος σε άλλα στελέχη και η δύναμη της πειθούς περιλαμβάνονται εδώ. Τέλος, η ομαδική εργασία, και κατ’ επέκταση συνεργασία, συμβάλει στην ομαλότερη επίτευξη του κοινού στόχου.

Management & Leadership: Οι ηγετικές ικανότητες, που περιλαμβάνονται εδώ, είναι σχετικές με το σαφή προσδιορισμό των στόχων, την παροχή κινήτρων και την καθοδήγηση των άλλων για να στεφθεί με επιτυχία κάποιο εγχείρημα. Η παροχή κατεύθυνσης στους υπόλοιπους θεωρείται ικανότητα υψίστης σημασίας, ενώ η σωστή ανάθεση project-αποστολής σε μία ομάδα δεν πρέπει να απουσιάζει. Στην κατηγορία αυτή συναντάται επίσης, η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος ώστε να μην καταστρατηγηθούν πλήρως τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί καθώς και η αντίστοιχη χρήση των πόρων. Τέλος, η συνεχή ανάπτυξη των άλλων όπως και η παροχή συμβουλών δεν πρέπει να απουσιάζει από εδώ.

Καταλήγοντας, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα δεν είναι μία προσωπική υπόθεση των στελεχών, καθώς παραμένει εξίσου σημαντική και για την ίδια την εταιρεία. Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των στελεχών οι εταιρείες έχουν στη διάθεσή τους ένα ανθρώπινο δυναμικό που επηρεάζει θετικά πλέον τις αποδόσεις της αλλά και τα αποτελέσματά της.