Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), με πρόσφατη απόφασή της, πιστοποιεί ότι το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) συμμορφώνεται πλήρως (fully compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Με αφορμή την πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, ο Πρύτανης Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης δήλωσε: «Η πιστοποίηση του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος ενισχύει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος και λειτουργεί ως καταλύτης για τη διαρκή βελτίωσή τους».