Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), προσκαλεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να βελτιώσουν την Ανταγωνιστικότητά τους μέσα από την Επιχειρηματική Αριστεία, να πιστοποιηθούν στο νέο θεσμό Εθνικής Πιστοποίησης ΕΕΔΕ «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» και να εφαρμόσουν το Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας, που δημιουργήθηκε από την ΕΕΔΕ και έχει διεθνή απήχηση.

Παράλληλα, η ΕΕΔΕ, ως Εθνικός Εταίρος του European Foundation for Quality Management (EFQM), προσκαλεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό θεσμό Πιστοποίησης EFQM Levels of Excellence (Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας).

Η Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010, είναι η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τις πιστοποιήσεις «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία – Committed to Excellence in Europe» και «Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία – Recognised for Excellence in Europe» του ευρωπαϊκού προγράμματος EFQM Levels of Excellence και των Εθνικών Πιστοποιήσεων «Υιοθετώντας τις Αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας» και «Επιτυγχάνοντας τις Αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας» (Χρυσή, Αργυρή, Χάλκινη Διάκριση) του Εθνικού Προγράμματος Πιστοποίησης «ΕΕΔΕ ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ». Πληροφορίες: www.eede.gr.