Η Accor Services ανακοίνωσε την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών που κατείχε στην εταιρεία ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ, εταιρεία συμβούλων που εξειδικεύεται στην Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας - Εργονομία - Προστασία Περιβάλλοντος.

Η πώληση αυτή εντάσσεται στην στρατηγική της Accor Services, να επικεντρωθεί ξανά στις κύριες δραστηριότητές της: τις υπηρεσίες συστημάτων διατακτικών.

Από το 2005, η Accor Services είχε αποκτήσει, σταδιακά, την πλειοψηφία των μετοχών της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ, με στόχο, εκείνη την περίοδο, να διευρύνει το portfolio των υπηρεσιών της στην Ευρώπη και να αξιοποιήσει τη συνέργια των πελατολογίων των δύο εταιρειών.

Οι αρχικοί μέτοχοι, της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ και σημερινοί διευθυντές της, πρότειναν στην Accor Services να επανακτήσουν όλες τις μετοχές της. Αμέσως επήλθε συμφωνία δεδομένου ότι η Accor Services θεωρεί πλέον τη δραστηριότητα αυτή ως μη στρατηγικής σημασίας για την ίδια.