Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις της χώρας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης, στοχεύοντας να γίνει ένας πρωτοπόρος, διεθνής ενεργειακός Όμιλος με διαρκή βιώσιμη ανάπτυξη.

Βασική αποστολή του Ομίλου είναι να προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες του, λειτουργώντας με υψηλή αποδοτικότητα στη διεθνή παραγωγή και εμπορία ενεργειακών προϊόντων, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, με ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια, επενδύοντας στους ανθρώπους του και ενεργώντας με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον και τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια αναγνωρίζει ότι η επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό και η βέλτιστη αξιοποίησή του είναι κρίσιμοι παράγοντες για την ανταγωνιστικότητά του. Σε αυτό το πλαίσιο, το όραμα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου είναι ο Όμιλος ΕΛΠΕ να αποτελεί εργοδότη πρώτης επιλογής στηv αγορά εργασίας και οι άνθρωποι του Ομίλου να αποτελούν το ανταγωνιστικότερο πλεονέκτημά του.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στρατηγικών δράσεων στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω των οποίων υλοποιείται αυτό το Όραμα, επιτυγχάνονται οι επιχειρησιακοί στόχοι και εφαρμόζονται οι Αξίες του Ομίλου, αποτελούν τη βασική αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου.

Η διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου γίνεται με αρχές που διέπονται από αξιοκρατία, διαφάνεια και παροχή ίσων ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη και πρόοδο ενώ αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα διαθέσιμα μέσα όπως, η αξιολόγηση και ανταμοιβή της απόδοσης, η παροχή κινήτρων για διαρκή βελτίωση και ανάπτυξη, η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση με στόχο να προσελκύει, να κινητοποιεί αλλά και να διατηρεί το Ανθρώπινο Δυναμικό του αποτελώντας, με αυτό τον τρόπο, έναν Όμιλο γνώσης και ένα βέλτιστο χώρο εργασίας.

Προσέλκυση και Επιλογή
Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια προσφέρει δυνατότητες για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, χωρίς διακρίσεις. Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών είναι ουσιαστική προϋπόθεση για ένα δίκαιο, ευχάριστο και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον. Ο Όμιλος έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια θετική εικόνα ώστε να εμπνέει και να διατηρεί την αφοσίωση των εργαζομένων του και, παράλληλα, να ελκύει νέους εργαζόμενους με υψηλά προσόντα.

Η προσέλκυση και επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων γίνεται με μια σειρά από ενέργειες που περιλαμβάνουν την ύπαρξη συγκεκριμένων και αυστηρών προδιαγραφών για κάθε θέση εργασίας καθώς και την αξιολόγηση των υποψηφίων με ειδικά σχεδιασμένα τεστ ικανοτήτων που γίνεται από εξειδικευμένες τρίτες Εταιρείες και τα οποία έχουν σημαντικό συντελεστή βαρύτητας στην τελική επιλογή των υποψηφίων, διασφαλίζοντας έτσι την καταλληλότητα, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα των προσλήψεων.

Εκπαίδευση
Η ανάπτυξη και η δια βίου επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν έναν από τους βασικότερους στόχους και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου. Το Σύστημα Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου παρέχει ένα σύγχρονο, πολύπλευρο και ευέλικτο εργαλείο το οποίο μελετά, σχεδιάζει και, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Οργανωτικές Μονάδες, υλοποιεί όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης / επιμόρφωσης, με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και το στοχευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ομίλου, σε ετήσια και τριετή βάση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος έχει θεσπίσει πολιτικές που καλύπτουν τη συμμετοχή των εργαζομένων σε ανοιχτά σεμινάρια και συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδας, τη φοίτηση υπαλλήλων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα, την παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων εντός του Ομίλου, την εκμάθηση ξένης γλώσσας εντός και εκτός του Ομίλου, την αγορά βιβλίων, τις συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και επιστημονικούς – επαγγελματικούς συλλόγους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας.

Η προσέγγισή μας για την εκπαίδευση εστιάζεται, κυρίως, στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας που περιέχει το στοιχείο της πρόκλησης και δίνει την ευκαιρία στο Ανθρώπινο Δυναμικό να αναπτύξει τις ικανότητες και τις τεχνικές του ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις και τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου ενώ, ταυτόχρονα, αποκομίζει και προσωπική επαγγελματική ικανοποίηση και ολοκλήρωση.


Ανάπτυξη και Εξέλιξη
Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα διαχείρισης, αξιοποίησης, ανάπτυξης και ικανοποίησης των εργαζομένων του, μέσω υιοθέτησης ολοκληρωμένων, αποτελεσματικών και διαφανών συστημάτων, πολιτικών και διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού, προσφέροντας τη δυνατότητα για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη χωρίς διακρίσεις, αναγνωρίζοντας ότι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών είναι ουσιαστική προϋπόθεση για ένα εύρωστο και αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον.

Το εύρος του Ομίλου και των υπηρεσιών του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους του για πολυδιάστατη επαγγελματική εξέλιξη εντός του Ομίλου. Οι εσωτερικές μετακινήσεις και οι βαθμολογικές προαγωγές γίνονται πρωτίστως μέσα από τον πληθυσμό των εργαζομένων του Ομίλου ενώ οι συνεχείς, στοχευμένες δράσεις του Ανθρώπινου Δυναμικού ενισχύουν τις επαγγελματικές ικανότητες των ανθρώπων μας.

Η διαρκής βελτίωση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των εργαζομένων, η αναγνώριση και η επιβράβευση της εξαιρετικής προσπάθειας και η σχεδιασμένη ανάπτυξη και εξέλιξή τους, διασφαλίζουν ότι οι άνθρωποί μας συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου επιτυγχάνοντας, ταυτόχρονα, και την επαγγελματική ικανοποίησή τους.

Στον Όμιλό μας, μια από τις βασικές αξίες είναι να αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας, προάγοντας τη συμμετοχή και τη συλλογικότητα. Για να το επιτύχουμε αυτό, προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ένα ασφαλές, σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας ενώ παράλληλα έχουμε ευθυγραμμίσει τα συστήματα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το Ανθρώπινο Δυναμικό μας, με το Όραμα, τις Αξίες και τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, δημιουργώντας μια ενιαία κουλτούρα για όλες τις εταιρείες του Ομίλου μας.

Επιπλέον, στα Ελληνικά Πετρέλαια έχουμε καταφέρει να ενισχύσουμε το αίσθημα αφοσίωσης και συμμετοχής των ανθρώπων μας, μέσα από τη δημιουργία πλαισίου λειτουργίας και δράσεων που εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας, της πρωτοβουλίας, της υπευθυνότητας, της εξωστρέφειας και της αξιοκρατίας για το ανθρώπινο Δυναμικό μας.

Για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις πρακτικές, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε συστήματα αμοιβών και παροχών που στοχεύουν στην εργασιακή ικανοποίηση και ανάπτυξη των εργαζομένων, αναγνωρίζοντας την ατομική και ομαδική συμβολή τους στα αποτελέσματα του Ομίλου και προάγοντας τη συνείδηση και την ικανοποίηση ότι αποτελούν κομμάτι του Ανθρώπινου Δυναμικού του πιο μεγάλου βιομηχανικού και εμπορικού Ομίλου στην Ελλάδα.

Αναγνωρίζοντας ότι οι «άνθρωποί μας» είναι η κινητήρια δύναμη ενός επιτυχημένου και συνεχώς εξελισσόμενου Ομίλου, θέτουμε ως πρωταρχικό μας σκοπό τη διατήρηση της ικανοποίησής τους σε υψηλά επίπεδα.