Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) προκήρυξε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό αναζητώντας ανάδοχο για το έργο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας», συνολικού προϋπολογισμού 8.502.624 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε ειδικότητες της τουριστικής βιομηχανίας με ωφελούμενους 4.542 ανέργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων νέων ανέργων που επιθυμούν να απασχοληθούν στην τουριστική βιομηχανία.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 10 μήνες από την υπογραφή της, ενώ σε κάθε περίπτωση λήγει στις 31/10/2023. Η υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών έχει ξεκινήσει, ενώ το deadline κατάθεσής τους είναι η Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες δίνονται από τη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr και την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.hhf.gr