Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων με τίτλο «Co-Create Days» ξεκίνησε η PressiousArvanitidis, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και ανανέωσης των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων της.

Ειδικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα τμήματα και στο σύνολο των ανθρώπων της εταιρείας, ενώ περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών σχετικά με τις εκτυπωτικές εργασίες έντυπης επικοινωνίας και χάρτινης συσκευασίας, αλλά και sessions για την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων. «Με το πρόγραμμα αυτό στοχεύουμε στο να αποκτούμε ικανότητες και τεχνογνωσία έτσι ώστε να βοηθούμε ακόμα περισσότερο τους πελάτες, συν-δημιουργώντας μαζί τους για το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Για τον παραπάνω λόγο δώσαμε στο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων το όνομα “co-create days”, σύμφωνα με το οποίο κάθε εβδομάδα πραγματοποιείται μια 2ώρη εκπαιδευτική συνάντηση, σεβόμενοι πάντα τους περιορισμούς που επιβάλλεται να διατηρούμε δεδομένης της πανδημίας» ανέφερε η Ρούλα Νικητοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της PressiousArvanitidis.