Με τρεις υπουργικές αποφάσεις, που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας, Γιάννης Κουτσούκος, εγκρίθηκε η εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ -ΤΕΙ και η εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών στις επιχειρήσεις κατηγορίας Β και Γ, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Κατά το πρώτο εννεάμηνο 2011 οι περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σ’ όλη τη χώρα πραγματοποίησαν 18.964 ελέγχους και επέβαλαν 1838 κυρώσεις (607 μηνύσεις, 570 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.620.591 ευρώ και 661 διακοπές εργασιών).

Οι κυριότερες παραβάσεις που συναντούν οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων αφορούν μη απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας και, όπου απαιτείται, Γιατρού Εργασίας, μη αναγραφή των χρονικών ορίων και του ωραρίου απασχόλησης των παραπάνω στους πίνακες καταστάσεων εργασίας όπως και η μη ανάρτηση αυτών στους χώρους εργασίας και η μη τήρηση του ωραρίου τους.