Την καθιέρωση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας προωθεί η Κομισιόν, με στόχο την απλούστευση των κανόνων για την κινητικότητα των επαγγελματιών στην ΕΕ, χάρη στην ευκολότερη και ταχύτερη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Δεδομένου ότι ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ συρρικνώνεται, η ζήτηση για άτομα με υψηλή ειδίκευση έως το 2020 προβλέπεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 16 εκατ. θέσεις απασχόλησης, σύμφωνα με την Κομισιόν. Για να μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στη ζήτηση αυτή, πρέπει να καλυφθούν οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό, για παράδειγμα μέσω μετακινούμενων επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει.

Οι επαγγελματίες αυτοί μπορεί να αποτελέσουν βασική πηγή ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται εύκολα για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης, όπου αυτές υπάρχουν. Αυτό απαιτεί να μπορούν να αναγνωρίζονται τα προσόντα τους στην ΕΕ με γρήγορο, απλό και αξιόπιστο τρόπο, υπογραμμίζει η Κομισιόν.

Η πρόταση της Επιτροπής αποσαφηνίζει επίσης το πλαίσιο για τους καταναλωτές, δεδομένου ότι καλεί τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν το πεδίο των νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων τους και ότι ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του κοινού σχετικά με τις γλωσσικές δεξιότητες και την έλλειψη αποτελεσματικών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης όσον αφορά επαγγελματικά παραπτώματα, ιδίως στον τομέα της υγείας.