Ο σύγχρονος ρόλος του HR στις επιχειρήσεις επιτάσσει την εφαρμογή νέων, καινοτόμων πολιτικών εναρμονισμένων με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ικανών να διασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά υπεύθυνων επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο D.N.A. κάθε επιχείρησης αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και πρόκληση για τις διευθύνσεις HR, ωστόσο θα πρέπει να υλοποιείται πάντα με προσεκτικά βήματα, τα οποία απαιτούν οργάνωση, προσπάθεια και επιμονή για να παρέχουν το ιδιαίτερα ανταποδοτικό αποτέλεσμα που υπόσχονται.

Βήμα 1οΕντάσσοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο όραμα και τις αξίες της επιχείρησης: Κεντρικό ρόλο στην ενσωμάτωση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο όραμα και τις αξίες που διακατέχουν μία επιχείρηση οφείλει να επιτελέσει το τμήμα HR της επιχείρησης, μια και καλείται να διαμορφώσει μια πολιτική, η οποία καίτοι θα είναι εναρμονισμένη με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, θα είναι άμεσα αντιληπτή, εφαρμόσιμη και εξελίξιμη από τους ίδιους τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Για να στεφθεί ωστόσο το εν λόγω εγχείρημα με επιτυχία, θα πρέπει οι δεσμεύσεις για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής να ξεκινήσουν από την ανώτερη διοίκηση, ούτως ώστε το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης να τις ενστερνιστεί.

Βήμα 2ο Ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Κώδικα Δεοντολογίας των εργαζομένων: Μία από τις αρμοδιότητες του τμήματος HR είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας των εργαζόμενων, οι δεσμεύσεις και οι αξίες του οποίου στόχο έχουν να προάγουν την ηθική, την πίστη απέναντι στις πολιτικές της επιχείρησης και την εταιρική κουλτούρα και να ελαχιστοποιήσουν κρούσματα «απάτης» από μέρους των εργαζόμενων. Η καθοριστική συμβολή του HR στη διαμόρφωση του Κώδικα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο για τη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας κοινωνικά και περιβαλλοντικά προσανατολισμένης στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ηθική, κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων κάθε επιχείρησης θεωρείται άλλωστε προτεραιότητα για την επίτευξη ενός «αειφόρου» επιχειρείν.

Βήμα 3οΣχεδιασμός, ανάπτυξη και προσέλκυση Ανθρώπινου Δυναμικού: Οι εταιρείες που έχουν εντάξει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις αξίες και στο όραμά τους εφαρμόζουν πολιτικές προσέλκυσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού που διαπνέονται από τις αρχές της. Καθώς κατευθυνόμαστε προς την επικράτηση ενός «πράσινου οικονομικού μοντέλου», οι ικανότητες και οι δεξιότητες που θα απαιτούνται από τους εργαζομένους κάθε επιχείρησης θα προσεγγίζουν περισσότερο στις δεσμεύσεις και τις αξίες που εκπροσωπούνται από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Κατά συνέπεια, για την υλοποίηση του στόχου της οικονομικής βιωσιμότητας, η πολιτική προσέλκυσης νέων εργαζομένων, η εκπαίδευση και η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης δεν δύναται παρά να διαπνέεται από τις αρχές που επιτάσσει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Βήμα 4οΕκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων: Αναμφισβήτητα, στην προσπάθεια υλοποίησης μίας πολιτικής εναρμονισμένης με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επιβεβλημένη κρίνεται η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης απέναντι στις πολιτικές και δεσμεύσεις που καλείται αυτή να ακολουθήσει. Προς τούτο καθοριστικό ρόλο θα επιτελέσει το τμήμα HR, το οποίο ως καθ’ ύλην αρμόδιο, θα σχεδιάσει τα κατάλληλα προγράμματα μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι της επιχείρησης αφενός θα εκπαιδεύονται και θα αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αφετέρου θα καθίστανται πιο παραγωγικοί και ικανοί να ανελιχθούν στην ιεραρχική σκάλα της επιχείρησης.

Βήμα 5οΧρηματικές απολαβές και διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων: Τα πιο ουσιαστικά και χρήσιμα εργαλεία στα χέρια του HR κάθε επιχείρησης είναι η διαχείριση της μισθοδοσίας και τα προγράμματα παροχής κινήτρων – ανταμοιβής των εργαζομένων της, τα οποία καλούνται σήμερα να εναρμονιστούν με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Προγράμματα αμοιβών και ανταποδοτικών παροχών, χρηματικών ή μη (bonus, προαγωγές, «υπάλληλος του μήνα», ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λπ.), θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν με βάση τους στόχους και τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Βήμα 6οΔιαχείριση των Αλλαγών και Εταιρική Κουλτούρα: Το πιο απαιτητικό εργαλείο διοίκησης για τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί, ίσως, η Διαχείριση των Αλλαγών και η αναδιαμόρφωση της Εταιρικής Κουλτούρας με βάση τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Κάθε επιχείρηση οφείλει, και πρέπει να προσαρμόζεται στους κανόνες της αγοράς, εξελίσσοντας τις αξίες και την κουλτούρα της βασιζόμενη πάντα στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αποτελεί, λοιπόν, στοίχημα κάθε Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού η αποτελεσματική και ομαλή εφαρμογή πολιτικών αλλαγής σε κάθε επιμέρους τομέα της επιχείρησης, διεπόμενων από το πνεύμα των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ιδίως δε στους τομείς εκείνους που επί σειρά ετών ακολουθούνταν παγιωμένες πρακτικές και μέθοδοι εργασίας.

Βήμα 7οΕνεργή Συμμετοχή των εργαζομένων: Το σπουδαιότερο, ίσως, «περιουσιακό στοιχείο» μίας επιχείρησης είναι οι ίδιοι της οι εργαζόμενοι. Στην προσπάθεια επίτευξης μίας οικονομικά βιώσιμης επιχείρησης είναι επιβεβλημένη σήμερα η ανάγκη ενσωμάτωσης των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους επιμέρους τομείς κάθε επιχείρησης και η αναδιαμόρφωση των πολιτικών της επιχείρησης βάσει των αρχών αυτών. Πρακτικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων της επιχείρησης στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση των νέων αυτών πολιτικών και προς τούτο κάθε επιχείρηση δεν θα έπρεπε να διστάσει να παρέχει κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης στους εργαζόμενους που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση αυτού του στόχου.

Βήμα 8οΑνάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων-προγραμμάτων: Στην προσπάθεια επιλογής και ανάπτυξης των κατάλληλων εργαλείων για την εφαρμογή και αφομοίωση των εναρμονισμένων στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πολιτικών, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με κάθε επιμέρους τμήμα της επιχείρησης, ώστε να επιτύχει τον ευκταίο στόχο, που δεν είναι άλλος από την οικονομική βιωσιμότητα μιας κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχείρησης. Παραδείγματος χάριν, ένας οργανισμός που δεσμεύεται στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσε κατόπιν συνεργασίας των τμημάτων HR και Marketing, να εφαρμόσει εναλλακτικά πρόγραμμα μετακίνησης των εργαζομένων του.

Βήμα 9οΕπικοινωνία: Για την επιτυχημένη ενσωμάτωση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο DNA κάθε επιχείρησης απαιτείται η χρήση των κατάλληλων επικοινωνιακών εργαλείων. Ιντρανετ, εταιρικές ιστοσελίδες, blogs, βιντεο, forum, web casts, newsletters καθώς και τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης είναι μερικά από τα πλέον σύγχρονα επικοινωνιακά μέσα που έχει στη διάθεσή της κάθε επιχείρηση για να ενημερώσει το ανθρώπινο δυναμικό της για την εταιρική κοινωνική κουλτούρα που διέπει την επιχείρηση, καταδεικνύοντας παράλληλα τις μεθόδους εκείνες που πρέπει να ακολουθήσει ο εκάστοτε τομέας της επιχείρησης ώστε να επιτευχθεί η ενσωμάτωση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην πολιτική της επιχείρησης.