Έρευνα της Adecco κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, σχετικά με την προσωρινή απασχόληση, κατέδειξε ότι η συγκεκριμένη πρακτική κερδίζει διαρκώς έδαφος στην Ελληνική αγορά και αποτελεί διέξοδο από το πρόβλημα της ανεργίας.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 2.115 υποψηφίους που κατέλαβαν θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω της εταιρείας. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων (90%), δήλωσαν πως ήταν άνεργοι τη στιγμή που οδηγήθηκαν στη συγκεκριμένη λύση, ενώ μόλις το 10% ήταν εργαζόμενοι, οι οποίοι επιθυμούσαν να αλλάξουν εργασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 44% των ατόμων, που εργάστηκαν σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης μέσω της Adecco κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, ήταν μεταξύ 18 και 25 ετών, ηλικίες κατά τις οποίες παρατηρείται δυσκολία ένταξης στην αγορά εργασίας. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν άνεργοι πριν απευθυνθούν στη συγκεκριμένη εταιρεία, συνάγεται το συμπέρασμα, ότι η προσωρινή απασχόληση αποτελεί το μεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο οι εργαζόμενοι αποκτούν τα απαραίτητα προσόντα, που τους ανοίγουν στη συνέχεια το δρόμο για εργασία σε θέσεις μόνιμης απασχόλησης.

Τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι σε μεγαλύτερο ποσοστό (56%) οι γυναίκες καλύπτουν θέσεις προσωρινής απασχόλησης, αν και η απόκλιση από το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών (44%) είναι σχετικά μικρή.

Τις θέσεις προσωρινής απασχόλησης με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά αποτελούν αυτές της Γραμματέως και του Υπαλλήλου Οικονομικού Τμήματος – Λογιστηρίου. Ακολουθούν, οι ειδικότητες του Υπαλλήλου Διοικητικών Υπηρεσιών και του Εργάτη. Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν οι ειδικότητες Υπάλληλος Μάρκετινγκ (9%), Πωλητής (7%) και Χειριστής Τηλεφωνικού Κέντρου (7%).