Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας και στην ευελιξία που επιτάσσουν οι ανάγκες της, προκειμένου να επιβιώσουν στο παρόν αλλά και να υπάρχουν στο μέλλον. Η προσωρινή απασχόληση αποτελεί μία από τις ευέλικτες μορφές εργασίας που μπορούν να αξιοποιήσουν οι εργαζόμενοι και οι εταιρείες για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Η παγκόσμια αγορά εργασίας βρίσκεται σε κρίση, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς αλλαγές. Η απρόβλεπτη και αυξανόμενη πολυπλοκότητα των οικονομιών, έχουν δημιουργήσει ένα νέο, ασταθές περιβάλλον μέσα στο οποίο η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από μεγάλη κινητικότητα. Η νέα εργασιακή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται πλέον από ένα μοντέλο πολλαπλών εργασιακών σχέσεων με τις ευέλικτες μορφές εργασίας να κάνουν παραπάνω από αισθητή την παρουσία τους. Μία από τις μορφές απασχόλησης που αν και με μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, έχει πλέον καθιερωθεί και στην Ελλάδα είναι η απασχόληση μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης.

Η έννοια της Προσωρινής Απασχόλησης έχει αποτελέσει συχνά αντικείμενο διαμάχης και έχει απασχολήσει κατά καιρούς εργαζόμενους και συνδικαλιστικούς φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την επιλογή των επιχειρήσεων να εντάσσουν στους κόλπους τους εργαζόμενους για περιορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς ταυτίζουν αυτού του είδους την πρόσληψη με την ταχύτερη απομάκρυνση του ατόμου από τη θέση εργασίας και την καταπάτηση των δικαιωμάτων του. Ωστόσο, έρευνες για το θέμα της προσωρινής απασχόλησης έχουν δείξει ότι τουλάχιστον ένας στους τρεις προσωρινά απασχολούμενους εντάσσεται στο μόνιμο δυναμικό των επιχειρήσεων.

Έτσι, πολλές εταιρείες αλλά και εργαζόμενοι που επιθυμούν να έχουν περισσότερες επιλογές και ευελιξία στην αποτελεσματικότητα οι μεν και στην καριέρα τους οι δε, εφαρμόζουν την προσωρινή απασχόληση. Ωστόσο, παρόλο που σε πολλές χώρες η προσωρινή απασχόληση είναι αρκετά διαδεδομένη, πολλοί εργαζόμενοι εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους, εμφανίζονται διστακτικοί και δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς λειτουργεί.

Τι είναι;
Η προσωρινή απασχόληση είναι μία νόμιμη μορφή εργασίας μέσω της οποίας απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι σε πολλές εταιρείες. Αποτελεί μία από τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του ένας εργοδότης όταν θέλει να καλύψει εποχικές ανάγκες, να αναπληρώσει θέσεις εργασίας λόγω απουσίας των μόνιμων εργαζομένων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα εργαζόμενες που απουσιάζουν με άδεια εγκυμοσύνης, μητρότητας, για απουσίες λόγω ασθένειας, διακοπών κτλ), να καλύψει τις ανάγκες του για έργα προκαθορισμένης διάρκειας που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό με συγκεκριμένες δεξιότητες κτλ.

Η Σοφία Πετράκη, HR & Administration Director του Ομίλου Klüh Ελλάδος, αναφέρει σχετικά: «Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα το μέγεθος του κλάδου της προσωρινής απασχόλησης έχει πενταπλασιαστεί στη Δανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία και έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Για την Ελλάδα η προσωρινή απασχόληση συγκεντρώνει καλές προοπτικές για το μέλλον της αγοράς εργασίας, καθώς οι εταιρείες πλέον στρέφονται σε νέες και ευέλικτες μορφές απασχόλησης ανταποκρινόμενες σε αυτή την γεμάτη προκλήσεις οικονομική περίοδο».

Όπως αναφέρει η Κατερίνα Τσάκωνα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ISS Human Resources Α.Ε. «η προσωρινή απασχόληση αποτελεί μία τριμερή σχέση μεταξύ του εργαζόμενου, της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και της εταιρείας πελάτη, δηλαδή του έμμεσου εργοδότη».

Η εργασία μέσω προσωρινής απασχόλησης δεν αντικαθιστά εργαζόμενους με μόνιμη απασχόληση. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές όπου μία συνεργασία που ξεκίνησε με τη μορφή προσωρινής απασχόλησης, κατέληξε σε μία πιο μόνιμη εργασία. Επίσης, αρκετές εταιρείες χρησιμοποιούν την προσωρινή απασχόληση ως δοκιμαστική περίοδο για τους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με μελέτες που κατά καιρούς διεξάγονται για την προσωρινή απασχόληση, σε ορισμένες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης προσλαμβάνονται μόνιμα από την εταιρεία υποδοχής. Είναι άλλωστε λογικό, όταν ένας εργαζόμενος έχει αποκτήσει την κατάλληλη εμπειρία, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και έχει ενταχθεί-κατανοήσει την κουλτούρα της εταιρείας, να προτιμηθεί έναντι άλλων, σε περίπτωση που προκύψει κάποια κενή θέση εργασίας για μόνιμη απασχόληση.

Για να μπορέσει ένας εργοδότης να προσλάβει προσωπικό με προσωρινή απασχόληση θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα ανάγκη για κάλυψη εποχικών αναγκών, για έργα προκαθορισμένης διάρκειας κτλ. Η προσωρινή απασχόληση αποτελεί έναν τρόπο εργασίας που εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής ενώ στην Ελλάδα έχει θεσμοθετηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.


Τι ορίζεται από το νόμο
Σε νομοθετικό-θεσμικό επίπεδο, ο όρος Προσωρινή Απασχόληση έκανε την εμφάνισή του στις αρχές του 2000. Σύμφωνα με τον Ν. 2956/2001 ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου και επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του σχετικού νόμου.  Στον ίδιο νόμο ορίζεται ότι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) είναι αυτές οι οποίες έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς τους σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης.

Στην ισχύουσα νομοθεσία ορίζεται ρητά ότι η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως όταν με αυτήν αντικαθίστανται εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα της απεργίας, όταν ο έμμεσος εργοδότης είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους το προηγούμενο εξάμηνο ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο έκανε ομαδικές απολύσεις και όταν η εργασία, λόγω της φύσης της εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Με τη ψήφιση του νόμου 3899/17-12-2010, σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί ως δανειζόμενος από Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης, η διάρκεια της απασχόλησης του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από τους τριάντα έξι (36) μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, που τίθενται από την παρούσα παράγραφο, επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.

Πριν τη μεταβολή αυτή, ο νόμος όριζε σχετικά:«Η διάρκεια της απασχόλησης του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μήνες. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση της διάρκειας αυτής με μέγιστο όριο τους δεκαοκτώ (18) μήνες, αν ο προσωρινά απασχολούμενος αναπληρώνει μισθωτό του οποίου η σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο είναι σε αναστολή».

Ζήτημα επιλογών
Ασφαλώς οι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται ο θεσμός της Προσωρινής Απασχόλησης διαφέρουν για τον εργοδότη και για τον εργαζόμενο. Όπως όμως φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί μία win-win επιλογή. Από τη μία, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν προσωρινά απασχολούμενους ως αντίδραση στις πιέσεις του ανταγωνισμού, εκμεταλλευόμενοι την ευελιξία που προσφέρουν οι προσωρινές συμβάσεις. Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των εργοδοτών, όπως για μείωση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με τον απρόβλεπτο όγκο εργασίας και την ανάγκη για εξειδίκευση και τεχνογνωσία, έχουν οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των προσωρινά απασχολούμενων.

Από την άλλη αρκετές έρευνες που διεξάγονται κατά καιρούς έχουν δείξει ότι η προσωρινή απασχόληση διευκολύνει τις περισσότερες μεταβατικές καταστάσεις στην αγορά εργασίας, την κινητικότητα μεταξύ θέσεων εργασίας, όπως τη μετάβαση από την ανεργία στην απασχόληση, την ένταξη των σπουδαστών στην αγορά εργασίας κτλ.

Πιο συγκεκριμένα, για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, οι οποίοι λόγω έλλειψης εμπειρίας δυσκολεύονται να ξεκινήσουν την καριέρα τους, η προσωρινή απασχόληση τούς δίνει τη δυνατότητα να μπουν στην αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, αποκτούν γνώσεις και εμπειρία ενώ παράλληλα αναπτύσσεται δικτύωση που μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον.

Ασφαλώς και για τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα της μακροχρόνιας ανεργίας, η προσωρινή απασχόληση αποτελεί έναν τρόπο για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Άλλωστε, οι εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, όσα έχουν απομείνει, με τους εργαζόμενους μόνιμης απασχόλησης.

Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων, όπως για παράδειγμα οι νέες μητέρες, που επιθυμούν να συνδυάσουν την προσωπική και την οικογενειακή τους ζωή με ένα ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ciett- International Confederation of Private Employment Agencies) η πλειοψηφία των προσωρινά απασχολούμενων από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, δηλώνει ότι η προσωρινή εργασία τους βοηθά να έχουν ισορροπημένη ζωή.


Πότε και γιατί επιλέγεται;
Στα πρώτα χρόνια εφαρμογής της, οι θέσεις εργασίας που προσφέρονταν για προσωρινή απασχόληση αφορούσαν συγκεκριμένες ειδικότητες. Ωστόσο με τα χρόνια και σε συνδυασμό με την δραματική αύξηση της ανεργίας, η εφαρμογή του θεσμού της προσωρινής απασχόλησης, έχει διευρυνθεί και συχνά αναγνωριστεί και αναδειχθεί ως λύση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και ως ένας τρόπος αντιμετώπισης της ανεργίας.

Η Κική Αυγουστάτου, HR & Operations Manager της Randstad, δηλώνει σχετικά: «Η προσωρινή απασχόληση έχει θετική συνεισφορά συνολικά στην κοινωνία και αποτελεί λύση για τον έλεγχο του εργοδοτικού κόστους, αλλά διευρύνει και την ευελιξία στην απασχόληση. Η χρησιμότητά της είναι επίσης ορατή όταν οι εργοδότες βρίσκονται σε περιόδους που δεν προσλαμβάνουν νέο προσωπικό ή όταν υπάρχει φόρτος εργασίας, καθώς μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς χωρίς να επιβαρύνονται με επιπλέον κόστη. Στην Ελλάδα διαπιστώνουμε ότι πλέον η προσωρινή απασχόληση δεν χρησιμοποιείται μόνο για να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες (ασθένεια, εγκυμοσύνη κτλ) ή κανονικές άδειες».

Σχετικά με το για ποιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενους προσωρινής απασχόλησης, η  Σ. Πετράκη δηλώνει: «Μέχρι σήμερα στόχος της προσωρινής απασχόλησης είναι η κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, είτε δηλαδή αναπλήρωση θέσεων λόγω αδειών είτε κάλυψη αυξημένων εποχικών αναγκών. Σημαντική όμως ώθηση για την ευρύτερη χρήση της Προσωρινής Απασχόλησης από τις Εταιρείες όλων των κλάδων αναμένεται να δώσει η επικείμενη εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία η οποία προβλέπει άρση πολλών περιορισμών στη χρήση της Προσωρινής Απασχόλησης».

«Η προσωρινή απασχόληση επιλέγεται για να καλυφθούν έκτακτες ή εποχιακές ανάγκες των επιχειρήσεων, να δρομολογηθούν έργα προκαθορισμένης διάρκειας που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό, να αναπληρωθούν μόνιμοι υπάλληλοι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (άδεια μητρότητας, ασθένεια κλπ)» υποστηρίζει η Κ. Τσάκωνα και συμπληρώνει: «Επίσης χρησιμοποιείται ως εφαρμογή δοκιμαστικής περιόδου για εργαζόμενους που προορίζονται για μόνιμες θέσεις εργασίας. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί ότι ετησίως πάνω από 30% αυτών μετατρέπονται σε μόνιμες συνεργασίες ανάλογα με την ορθότητα επιλογής και αξιολόγησης της απόδοσης του εργαζομένου ο οποίος καλείται να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες του εργοδότη».

Ο Θεόδωρος Τόλλης, Executive Director της ICAP Employment Solutions αναφέρει: «Παρά την αρνητική εικόνα υπάρχουν ακόμα κλάδοι που αναζητούν προσωπικό με δεξιότητες, οι ειδικότητες που έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση είναι: Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών, Τηλεφωνικά κέντρα – Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων οφειλών, Γραμματειακή Υποστήριξη, Πληροφορική, Χρηματοοικονομικά».

«Παρότι η προσωρινή απασχόληση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις θέσεις, συνήθως αφορά απασχολούμενους σε τηλεφωνικά κέντρα, πωλητές και promoters – λόγω τις ευελιξίας που παρέχει στα ωράρια εργασίας, καθώς και προγραμματιστές και μηχανικούς που αναλαμβάνουν έργα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα» αναφέρει ο Μενέλαος Κυριακόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Optimal Business Action ΑΕΠΑ.

Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης
Στη χώρα μας, η Ένωση Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης (ΕΝΙΔΕΑ πρώην ΕΝΕΠΑΣΕ) είναι μέλος της Ciett και της EUROCIETT (Ευρωπαϊκό σκέλος της Ciett).

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα «Προσαρμοζόμενοι στην Αλλαγή» του Boston Consulting Group που διεξήχθη για λογαριασμό της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης (Ciett), οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης αποτελούν γέφυρα ανάπτυξης για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Τα συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας αποκαλύπτουν τη δυναμική που έχουν οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης να υποστηρίξουν την προσαρμογή στις διαρθρωτικές, κυκλικές και εποχικές ανάγκες στην αγορά εργασίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα και επεσήμανε η Πρόεδρος της ΕΝΙΔΕΑ, Δρ. Βενετία Κουσία «οι Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης μειώνουν τη διαρθρωτική ανεργία, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για περισσότερους ανθρώπους, καθώς επίσης και την ανεργία τριβής, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή αντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, μειώνουν την αδήλωτη εργασία».

Πράγματι, όπως προκύπτει από τα υπάρχοντα στοιχεία, η σχέση ανάμεσα στο επίπεδο παράνομης οικονομικής δραστηριότητας και το επίπεδο διείσδυσης της προσωρινής απασχόλησης, είναι αντιστρόφως ανάλογη. Στην Ιταλία, η προσωρινή απασχόληση θεσπίστηκε με νόμο το 1998 ως τρόπος καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. Στο Βέλγιο, οι ιδιωτικές εταιρείες απασχόλησης παίζουν βασικό ρόλο στη διανομή «επιταγών εξυπηρέτησης» (vouchers) που μετατρέπουν το αδήλωτο οικιακό προσωπικό σε επίσημους εργαζόμενους.


Ποιες εταιρείες την επιλέγουν;
Στο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς, η προσωρινή απασχόληση έκανε την εμφάνισή της αρχικά στις πολυεθνικές κυρίως εταιρείες. Όμως σταδιακά, εταιρείες από όλους τους κλάδους, ανεξαρτήτως αντικειμένου και δραστηριότητας, άρχισαν να αξιοποιούν την προσωρινή απασχόληση, δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Ο Θ. Τόλλης υποστηρίζει: «Την Προσωρινή Απασχόληση επιλέγουν όλο και συχνότερα εταιρείες από όλους τους κλάδους, ανεξαρτήτως αντικειμένου δραστηριοποίησης, λόγω της ευελιξίας που προσφέρει ως υπηρεσία. Οι κλάδοι στους οποίους η διάθεση προσωπικού αποτελεί σταθερή ανάγκη είναι ο χρηματοοικονομικός, οι τηλεπικοινωνίες, η πληροφορική, οι υπηρεσίες υγείας, η βιομηχανία και ο τουρισμός».

Ο Νίκος Παπαλάμπρου, Διευθύνων Σύμβουλος της In Group AE αναφέρει: «Η προσωρινή απασχόληση αξιοποιείται από εταιρείες όλων των κλάδων, ανεξαρτήτως δραστηριότητας. Θα μπορούσαμε ωστόσο να πούμε ότι ιδιαίτερα εκτεταμένη χρήση γίνεται από τον κλάδο των υπηρεσιών, το εμπόριο, τις φαρμακευτικές εταιρείες και τη βιομηχανία».

Αντίστοιχη και η τοποθέτηση της Κ. Αυγουστάτου: «Σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς ποιες εταιρείες επιλέγουν για τις ανάγκες τους την προσωρινή απασχόληση. Όπως φαίνεται, ολοένα περισσότεροι εργοδότες χρησιμοποιούν την προσωρινή απασχόληση ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον κλάδο δραστηριότητάς τους».

Οι θέσεις προσωρινής απασχόλησης φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας μίας χώρας αλλά και στην ανάκαμψη των ίδιων των εταιρειών. Και αυτό αποτελεί έναν από τους σημαντικούς λόγους για τους οποίους οι εταιρείες επιλέγουν αυτού του είδους την ευέλικτη εργασία. Όπως προκύπτει από την παγκόσμια έρευνα «Προσαρμοζόμενοι στην Αλλαγή», τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης ανακάμπτουν με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς.

Οφέλη για εταιρείες και εργαζόμενους
Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την πρόσληψη προσωπικού με καθεστώς προσωρινής απασχόλησης διαπιστώνουν πολλαπλά οφέλη τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο.

«Οι εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων όπως: μείωση του λειτουργικού κόστους, μεταβαλλόμενο όγκο εργασίας και άμεση διαθεσιμότητα εξειδικευμένων εργαζομένων. Στη σημερινή απρόβλεπτη κατάσταση όλο και περισσότερες εταιρείες επιλέγουν στρατηγικά την προσωρινή απασχόλησης ως λύση, ώστε να διαχειριστούν τον απρόβλεπτο όγκο εργασίας και να αποφεύγουν σπασμωδικές κινήσεις πρόσληψης-απόλυσης ανάλογα με τον οικονομικό κύκλο» αναφέρει ο Ν. Παπαλάμπρου και συμπληρώνει:

«Σταδιακά οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης έχουμε εξελιχθεί σε έναν πολύ σημαντικό συνεργάτη, ο οποίος διαθέτει τη γνώση και ικανότητα να απαντήσει στη ζήτηση από πλευράς εταιρείας με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας λύσεις με χαμηλό ρίσκο, άμεση ανταπόκριση και στοχευμένα αποτελέσματα».

Σύμφωνα με την Κ. Αυγουστάτου, «μερικά από τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι εργοδότες από την προσωρινή απασχόληση, είναι:
Μείωση στα εργοδοτικά κόστη: Οι εργαζόμενοι μέσω προσωρινής απασχόλησης μπορούν να προσφέρουν άμεσα σε συγκριμένα project ή να μειώσουν τον όγκο εργασίας, χωρίς να δημιουργείται αύξηση στα έξοδα μισθοδοσίας, ενώ υπάρχει και καλύτερη διαχείριση στο κόστος των υπερωριών.
Παραγωγικότητα: Σε περιόδους υψηλού φόρτου εργασίας η χρήση της προσωρινής απασχόλησης μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση της πίεσης, του άγχους και του στρες του μόνιμου προσωπικού κάτι το οποίο θα έχει θετική επίδραση στην παραγωγικότητα.
Ταχύτητα ανταπόκρισης: Η εύρεση και επιλογή προσωπικού (αξιολόγηση, συνέντευξη επιλογής, έλεγχος συστάσεων κλπ) για προσωρινή απασχόληση, καθώς και η διαχείριση της μισθοδοσίας του μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα.
Σχεδιασμός για το μέλλον: Η προσωρινή απασχόληση μπορεί να συντελέσει στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη διατήρηση του μόνιμου προσωπικού και των εξόδων μισθοδοσίας στα ίδια επίπεδα, ενώ θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες σε μια εταιρεία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που θα δημιουργηθούν όταν θα προκύψει ανάκαμψη στη αγορά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικά οφέλη υπάρχουν επίσης και για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν μέσω της προσωρινής απασχόλησης».

Ο Μ. Κυριακόπουλος, αναφέρει: «τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα που παρέχει η προσωρινή απασχόληση στον εργαζόμενο περιλαμβάνουν:

 • Δίνει τη δυνατότητα σε στελέχη με μικρή ή καθόλου εργασιακή προϋπηρεσία να αποκομίσουν άμεσα διαφορετικές εργασιακές εμπειρίες από την αγορά, πριν αποφασίσουν να απορροφηθούν μόνιμα σε κάποιο κλάδο.
 • Παρέχει ευελιξία στα στελέχη γιατί μπορούν να επιλέξουν, με βάση και το δικό τους πρόγραμμα πότε, πόσο, πού και πώς θέλουν να απασχοληθούν.
 • Εφόσον ο εργοδότης μείνει ευχαριστημένος από το επίπεδο επαγγελματισμού του στελέχους, η προσωρινή απασχόληση συχνά οδηγεί σε μόνιμη συνεργασία με την εταιρεία.

Αντίστοιχα, οι εργοδότες που επιλέγουν να προσλάβουν προσωπικό μέσω των Ε.Π.Α. επωφελούνται γιατί:

 • Δεν επιβαρύνονται από τη χρονοβόρα διαδικασία και το κόστος της αναζήτησης και αξιολόγησης προσωπικού.
 • Αποκτούν άμεσα πρόσβαση σε προσωπικό δοκιμασμένο για την συνέπειά του και πιστοποιημένο για τις δεξιότητές του.
 • Απαλλάσσονται από όλες τις εργοδοτικές, μισθολογικές και ασφαλιστικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και υποχρεώσεις».

Μέσο ανάπτυξης
Αναφερόμενος στα οφέλη για την εταιρεία που επιλέγει να προσλάβει εργαζόμενους προσωρινής απασχόλησης, ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Sales and Operations Director της Adecco Ελλάδας αναφέρει: «Χάρη στην Προσωρινή Απασχόληση μειώνεται ο χρόνος που αφιερώνουν τα στελέχη των τμημάτων HR και το top management σε διαδικαστικές ενέργειες. Τον πολύτιμο αυτό χρόνο μπορούν να τον διαθέσουν σε άλλα εταιρικά ζητήματα στρατηγικής σημασίας. Χάρη στην υπηρεσία αυτή μπορούν επίσης να επιβεβαιωθούν στην πράξη οι ικανότητες και οι γνώσεις των εργαζομένων σε ένα εξειδικευμένο τομέα, ενώ ελέγχεται στην πράξη και η συμβατότητα του εργαζομένου με την κουλτούρα της εταιρείας πριν τη μόνιμη πρόσληψή του.

Στις μέρες μας ο κάθε εργοδότης επιθυμεί να είναι 100% σίγουρος για το άτομο που θα επιλεγεί να στελεχώσει θέση στην εταιρεία του και η Προσωρινή Απασχόληση μπορεί να αποτελέσει τον προθάλαμο για να επιβεβαιωθεί η ορθότητα της επιλογής. Επιπλέον, οι θέσεις καλύπτονται άμεσα και αποτελεσματικά με ήδη αξιολογημένους τις περισσότερες φορές υποψηφίους. Τέλος, το κόστος για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν την Προσωρινή Απασχόληση είναι απόλυτα ελεγχόμενο. Ο κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τη συνολική του δαπάνη σε ανθρώπινους πόρους για ένα συγκεκριμένο project. Στην παρούσα οικονομική πραγματικότητα η Προσωρινή Απασχόληση αποτελεί κινητήριο δύναμη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας».

Σχετικά με τα πλεονεκτήματα για τους υποψήφιους εργαζόμενους που απευθύνονται σε μία εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, ο Κ. Μυλωνάς αναφέρει: «Οι εταιρείες που παρέχουν την Προσωρινή Απασχόληση αποτελούν σύμμαχο των υποψηφίων που επιθυμούν να προοδεύσουν στον εργασιακό στίβο.Η Προσωρινή Απασχόληση αποτελεί μέσο ανάπτυξης των προσόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και μέσο εμπλουτισμού της εργασιακής εμπειρίας τους. Αποτελεί το μεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να διεκδικήσουν τη μόνιμη θέση εργασίας που επιθυμούν. Επιπλέον, την Προσωρινή Απασχόληση επιλέγουν οι εργαζόμενοι που επιζητούν ευελιξία στην επαγγελματική τους ζωή, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και διέξοδο για εργαζομένους που βρέθηκαν εκτός αγοράς λόγω της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, ώστε να επανέλθουν γρηγορότερα στην ενεργό δράση. Η συνεργασία τους με εταιρείες που παρέχουν την υπηρεσία της Προσωρινής Απασχόλησης μπορεί να τους προσφέρει εργασία σε διαδοχικά projects μέχρι να βρουν και πάλι τη μόνιμη εργασία που τους ταιριάζει».

Αντίστοιχη και η τοποθέτηση της Κ. Τσάκωνα:
«Τα πλεονεκτήματα για μια επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

 • Ευελιξία μέσω πολλαπλών συμβάσεων ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας απασχόλησης στον ίδιο έμμεσο εργοδότη ως και 36 μήνες (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του νόμου 2956/2001 περί προσωρινής απασχόλησης).
 • Μείωση χρόνου και κόστους για την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή του κατάλληλου Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών πρόσληψης.
 • Μείωση μισθολογικού κόστους ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης.
 • Αύξηση παραγωγικότητας.
 • Επίλυση Headcount προβλημάτων.

Τα οφέλη που θα έπρεπε να κάνουν τον προσωρινά απασχολούμενο εργαζόμενο να βλέπει θετικά αυτή την εναλλακτική μορφή εργασίας είναι τα εξής:

 • Αποφυγή μεγάλων χρονικών διαστημάτων ανεργίας και επανένταξη στην αγορά εργασίας με νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης και μισθοδοσίας.
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ειδικότερα στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.
 • Ευελιξία εργασίας μέσω της δυνατότητας του εργαζομένου να επιλέξει ανάμεσα σε μερική ή πλήρη απασχόληση.
 • Ευκαιρίες αλλαγής και δοκιμής σε νέους κλάδους και αντικείμενα εργασίας.
 • Συμπλήρωση εισοδήματος κατά την διάρκεια των σπουδών για τους φοιτητές ή για άλλους χαμηλά αμειβόμενους εργαζομένους.
 • Ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην ελληνική αγορά εργασίας».

Προφίλ προσωρινών απασχολούμενων
«Το προφίλ ενός εργαζόμενου σε θέση προσωρινής απασχόλησης είναι κάθε εργαζόμενος που είναι διαθέσιμος να εργαστεί τώρα» αναφέρει ο Θ. Τόλλης, και συμπληρώνει: «Εργαζόμενοι σε προσωρινή απασχόληση μπορεί να είναι επαγγελματίες υψηλού επιπέδου ή εξειδικευμένοι εργαζόμενοι σε διάφορους τομείς όπως η λογιστική, η διοίκηση, το marketing, η τεχνική υποστήριξη, ειδικότητες στον κλάδο υγείας, στην τεχνολογία και την πληροφορική, καθώς και εργαζόμενοι entry level και υπάλληλοι γραφείου».

«Το προφίλ των προσωρινά απασχολούμενων είναι αρκετά ευρύ και μπορεί να αφορά κάθε ενεργό υποψήφιο» αναφέρει η Σ. Πετράκη. «Κατά πλειοψηφία πρόκειται για εργαζόμενους που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και εισέρχονται στην αγορά εργασίας σε θέσεις entry level, υπαλλήλων γραφείου ή και ανειδίκευτων εργατών. Παρόλα αυτά η προσωρινή απασχόληση μπορεί να αποτελεί επιλογή και για εξειδικευμένους εργαζόμενους σε τομείς όπως η λογιστική, η τεχνική υποστήριξη, ειδικότητες στην τεχνολογία και την πληροφορική, στον ξενοδοχειακό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες. Για μεγάλο μέρος των εργαζομένων η προσωρινή απασχόληση αποτελεί μία συνειδητή επιλογή είτε με σκοπό την είσοδό τους στην αγορά εργασίας είτε για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και του εισοδήματός τους», συμπληρώνει.

«Οι ειδικότητες που πλαισιώνονται μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης αφορούν υποψηφίους όλων των μορφωτικών επιπέδων, από πτυχιούχους Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι και κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, υποψηφίους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι και ανειδίκευτους εργάτες», αναφέρει η Ελευθερία Σακελλαρίου, Recruiting and Selection Specialist της ISS Human Resources A.E. Και συμπληρώνει: «Οι ειδικότητες με την μεγαλύτερη ζήτηση αφορούν υπαλλήλους γραφείων, λογιστές, βοηθούς λογιστών, υπευθύνους Marketing, Πωλήσεων και Logistics, υπάλληλους γραμματειακής υποστήριξης και τηλεφωνικών κέντρων, υποδοχής (receptionist), εξωτερικών εργασιών, οδηγούς, αποθηκάριους, εργάτες παραγωγής, χειριστές περονοφόρων, ηλεκτρολόγους ή μηχανικούς».

«Πριν λίγα χρόνια θα λέγαμε πως κατά κύριο λόγο οι εργαζόμενοι μέσω της Υπηρεσίας Προσωρινής Απασχόλησης ήταν entry level προφίλ. Πλέον αυτό έχει καταρριφθεί» υποστηρίζει ο Κ. Μυλωνάς. «Την Προσωρινή Απασχόληση επιλέγουν εργαζόμενοι κάθε αντικειμένου, επιπέδου εκπαίδευσης και ηλικίας ακόμα και με μακρόχρονη προϋπηρεσία. Οι entry level υποψήφιοι διεκδικούν θέσεις που θα τους ανοίξουν το δρόμο προς την επιθυμητή επαγγελματική πορεία, ενώ τα πιο senior προφίλ επιλέγονται για απαιτητικά project, όπου αξιοποιούνται οι γνώσεις και η εμπειρία τους», καταλήγει.

Αντίστοιχη και η τοποθέτηση του Μ. Κυριακόπουλου, ο οποίος αναφέρει: «Τελευταία, λόγω των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, το μορφωτικό επίπεδο των προσωρινά απασχολούμενων και το εύρος της προϋπηρεσίας τους έχει μεταβληθεί και αποτελείται από πτυχιούχους με πολυετή εμπειρία».


Πέρα από τα σύνορα
Τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας και η έλλειψη καταρτισμένου δυναμικού στην Ευρώπη, αποτελούν δεδομένα που υπαγορεύουν αφενός αυξημένη ευελιξία και αφετέρου μία ανάγκη για εναλλακτικές μορφές απασχόλησης. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, η προσωρινή απασχόληση αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, ο συνολικός αριθμός των προσωρινά απασχολούμενων καθώς και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργού πληθυσμού αυξάνεται, καθώς αναδύονται συνεχώς νέες τάσεις.

Όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES, σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης οι προσωρινά απασχολούμενοι συμμετέχουν ενεργά στη διασυνοριακή κινητικότητα. Στο Λουξεμβούργο για παράδειγμα, ένα πολύ υψηλό ποσοστό ατόμων που συνεργάζονται με εταιρείες προσωρινής απασχόλησης είναι διασυνοριακοί εργαζόμενοι. Διαμένουν σε άλλες χώρες, αλλά επιλέγουν να εργαστούν στο Λουξεμβούργο, προσελκυόμενοι από τις σχετικά υψηλές αμοιβές και τα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης.

Όσον αφορά τους τομείς που βρίσκει μεγαλύτερη εφαρμογή η προσωρινή απασχόληση στην Ευρώπη, φαίνεται ότι για την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία, η βιομηχανία είναι ο κυριότερος κλάδος που απασχολεί προσωρινά εργαζόμενους ενώ στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σουηδία και τη Μεγάλη Βρετανία οι υπηρεσίες. Οι περισσότεροι προσωρινά απασχολούμενοι σε Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία και Ιταλία είναι κάτω των 25 ετών και εργάζονται σε θέσεις χαμηλής κυρίως ειδίκευσης.

Οικονομική ύφεση και προσωρινή απασχόληση
Η ανοδική πορεία που ακολουθεί η ανεργία τα τελευταία δύο χρόνια κυρίως, έχει οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό των ευκαιριών εργασίας. Αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή ότι τα νέα οικονομικά δεδομένα, έχουν αυξήσει τις πιθανότητες για όσους ψάχνουν εργασία πλήρους απασχόλησης να βρίσκουν τελικά μία προσωρινή απασχόλησης.

Το συμπέρασμα αυτό αποκαλύπτουν και οι έρευνες. Πρόσφατη έρευνα του CareerBuilder, που βασίστηκε σε απαντήσεις περισσότερων από 3.000 υπεύθυνους προσλήψεων και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, διαπίστωσε ότι το 36% των εταιρειών θα προσλάβει το 2012 εργαζόμενους είτε με σύμβαση είτε προσωρινής απασχόλησης, ποσοστό αυξημένο έως οκτώ ποσοστιαίες μονάδες από το 2009. Τα καλά νέα είναι ότι πολλές από αυτές τις προσωρινές θέσεις θα μπορούσαν να μετατραπούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, με το 35% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα να σχεδιάζει να προσλάβει τελικά σε μόνιμη βάση το έκτακτο προσωπικό.

Όσον αφορά το κατά πόσο η οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει τη ζήτηση της προσωρινής απασχόλησης, τόσο από την πλευρά των εταιρειών όσο και από εκείνη των εργαζομένων, ο Ν. Παπαλάμπρου, αναφέρει: «Η συνεργασία με μια εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της προσωρινής απασχόλησης είναι στρατηγική επιλογή και δεν συνδέεται άμεσα με τη συγκυρία. Είναι βέβαια γεγονός ότι η δυσμενής οικονομική κατάσταση έχει ωθήσει πολλές εταιρείες να αξιολογήσουν και διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης, οπότε η προσωρινή απασχόληση αποτελεί μια πολύ σοβαρή εναλλακτική λύση με αναμφισβήτητα αποτελέσματα. Η πρόβλεψη λοιπόν είναι ότι θα έχουμε αυξητική διείσδυση της Π.Α. ώστε να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αποσαφηνίσουμε το ότι η προσωρινή απασχόληση δεν υποκαθιστά τη μόνιμη και η πλειοψηφία των εταιρειών που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω ΕΠΑ δεν θα προχωρούσαν σε καμία πρόσληψη εάν δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή. Κατά συνέπεια η Προσωρινή Απασχόληση βοηθά στην καταπολέμηση της ανεργίας αλλά και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αυτό πλέον έχει γίνει αντιληπτό και από τους εργαζόμενους οι οποίοι τείνουν να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει, προκειμένου να βρουν απασχόληση πιο γρήγορα και να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας».


Case Study: Η προσωρινή απασχόληση στην Hellenic Duty Free Shops
Η προσωρινή απασχόληση, αν και σε πολλές περιπτώσεις λανθασμένα αντιμετωπίζεται με καχυποψία, προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και εργαζομένων. Από τη μία οι εταιρείες καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν γρήγορα και με ευκολία τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από τον αυξημένο όγκο εργασίας, αλλά και από απρόβλεπτες καταστάσεις που προέρχονται από τους εργαζόμενους (μακροχρόνιες ασθένειες, άδειες άνευ αποδοχών, αποχωρήσεις κτλ). Από την άλλη, οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσβαση στο εργασιακό περιβάλλον, και τους δίνεται η ευκαιρία να δείξουν τις δεξιότητές τους, διεκδικώντας νέους ρόλους και πλήρη απασχόληση στην εταιρεία.

Στην εταιρεία Κ.Α.Ε. η επιλογή της προσωρινής απασχόλησης γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας, τον καθορισμό του ταλέντου που απαιτείται και το χρονικό εύρος. Προσωρινής απασχόλησης μπορεί να είναι εποχικό προσωπικό, κατά τη διάρκεια των περιόδων με αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση ή και φοιτητές οι οποίοι εργάζονται στo πλαίσιo των σπουδών τους στο γνωστικό τους αντικείμενο.

Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, οι οποίοι έρχονται για συγκεκριμένα έργα, όπως προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού, υπηρεσίες τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων. Η επιλογή ενός εργαζόμενου προσωρινής απασχόλησης, δεν διαφέρει από αυτήν της μόνιμης. Και στις δύο περιπτώσεις, το ζητούμενο είναι να επιλεγεί το κατάλληλο ταλέντο, η κατάλληλη δεξιότητα που θα καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, η εργασιακή εμπειρία και μόρφωση είναι σημαντικά κριτήρια. Μεγάλο, όμως, ρόλο παίζει η παρουσία του εργαζόμενου στις συνεντεύξεις αξιολόγησης, η ποιότητα των απαντήσεων και η πειθώ του.

Η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων στην κατάλληλη θέση είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Αρχικά χρειάζεται μια σαφής και συγκεκριμένη καταγραφή των αναγκών της εταιρείας, βασισμένη στην κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητές της, προκειμένου να παραχθούν οι περιγραφές θέσεων και τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Κατόπιν, εξαιρετικά σημαντικό είναι το στάδιο της επιλογής. Πρέπει να ακολουθείται μια δομημένη διαδικασία κατά την οποία η εταιρεία κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις και ο υποψήφιος εργαζόμενος δείχνει τις αρετές του.

Στη συνέχεια, η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων είναι αυτές που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία. Θεωρώ, λοιπόν, πως «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» δεν είναι μόνο υπόθεση της εταιρείας αλλά απαιτεί προσπάθεια και θέληση και από τους ίδιους τους εργαζόμενους για να βελτιώνονται συνεχώς, ώστε να επιτυγχάνουμε όλοι μαζί τον πρωταρχικό στόχο μας: την ικανοποίηση των καταναλωτών.

Βασιλική Βασιλοπούλου, HR Coordinator, Hellenic Duty Free Shops

Case Study: Προσωρινή απασχόληση στην Carglass®
Ο θεσμός της προσωρινής απασχόλησης ως μια από τις μορφές της ευέλικτης εργασίας, παρότι στην αρχή της εφαρμογής του αντιμετωπίσθηκε με δυσπιστία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος και αυτό λόγω των πλεονεκτημάτων που επιφέρει τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους εργαζόμενους.
Στην περίπτωση της Carglass®, μέσω της προσωρινής απασχόλησης, η εταιρεία δύναται να καλύψει προσωρινές ανάγκες οι οποίες προκύπτουν είτε λόγω μεταβαλλόμενης ζήτησης των υπηρεσιών μας, είτε λόγω προσωρινής αναπλήρωσης μόνιμου προσωπικού σε περιπτώσεις αδειών εγκυμοσύνης ή μακροχρόνιων ασθενειών. Τα πλεονεκτήματα είναι αμφίδρομα και για τις δυο πλευρές.

Συγκριμένα, τα οφέλη για την εταιρεία είναι ότι αυξάνεται η ευελιξία ιδιαίτερα στη στελέχωση μη προγραμματισμένων αναγκών, μειώνεται το κόστος που επιφέρει η πρόσληψη και γενικά η γραφειοκρατική διεκπεραίωση αυτής, ενώ παράλληλα εξοικονομείται χρόνος για την ανεύρεση και αξιολόγηση των υποψηφίων δεδομένου ότι αυτές τις ενέργειες τις αναλαμβάνει η εταιρεία προσωρινής απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά τα οφέλη, για τους εργαζόμενους είναι ότι τους παρέχεται η δυνατότητα να εργαστούν σε διάφορες εταιρείες και έτσι να αποκτούν σημαντικές εμπειρίες.

Επιπλέον, ιδιαίτερα οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας και οι εργαζόμενοι με μικρή εργασιακή εμπειρία αποκτούν σημαντικές δεξιότητες οι οποίες θα τους φανούν χρήσιμες στο μέλλον, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης συνεχίζουν τη συνεργασία ως μόνιμο προσωπικό.

Τα κριτήρια που θέτει η Carglass® για την επιλογή του συνεργάτη που θα παράσχει τις υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν για την κάλυψη των μόνιμων θέσεων εργασίας με βάση την αρχή «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» και αξιολόγηση των υποψηφίων βάσει του μοντέλου δεξιοτήτων των συγκεκριμένων ρόλων της Carglass®. Βασική προϋπόθεση είναι η εταιρεία προσωρινής απασχόλησης να έχει εμπειρία στην παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και να μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες του υπό στελέχωση ρόλου.

Φιλίτσα Τσιάμα, Human Resources Manager, CARGLASS GREECE