Οι ρυθμοί ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται απαιτούν γρήγορες ταχύτητες και αποφάσεις, έντονη δραστηριότητα, ενέργειες προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα και πολλές ώρες αφοσίωσης στο δύσκολο αυτό, αλλά δημιουργικό έργο.

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι κομβικός, καθώς καλείται να κατανοήσει τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού, να εργαστεί κοντά στο Line Management ως ισότιμος Business Partner και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ηγεσία της επιχειρηματικής αλλαγής.

Τη συγκεκριμένη πρόκληση αντιμετωπίσαμε στην SingularLogic. Μια εταιρεία που προήλθε από την συνένωση δύο εταιρειών και αντιμετώπισε την πρόκληση της αναστροφής των αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων των προηγούμενων χρήσεων, καθώς και της ανάπτυξης ενιαίας κουλτούρας στον Οργανισμό. Το στοίχημα κερδήθηκε και η εταιρεία ανέδειξε σε χρόνο ρεκόρ κερδοφόρα πορεία.

 Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται και αναπτύσσεται  με γρήγορους ρυθμούς, είναι πραγματικά δυνατές, αξιόλογες, αλλά συγχρόνως δύσκολες και απαιτητικές. Η προστιθέμενη αξία που καλείται να προσδώσει η Διεύθυνση είναι πολυδιάστατη, η επιτυχία εξασφαλίζεται μετά από τη στενή συνεργασία με το Management και τους εργαζομένους, την αποτελεσματική Διοίκηση της αλλαγής, αλλά και την Προσωπική Αφοσίωση και εμπιστοσύνη στο όραμα και τη στρατηγική της εταιρείας.

Έτσι το 2007, πρώτη χρονιά λειτουργίας κάτω από την κοινή εταιρική οντότητα, η εταιρεία παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των εσόδων της κατά 79,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δεκαπλασιασμό της λειτουργικής της κερδοφορίας. Αυτή η ανάπτυξη συνεχίζεται δυναμικά και το 2008. Η δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης της εταιρείας για την αλλαγή και την ανάπτυξη σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι καθοριστική για την επιτυχία του αποτελέσματος.

Η αλλαγή ξεκινάει από την ίδια τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τα άτομα που την απαρτίζουν πρέπει να αισθάνονται φορείς της αλλαγής, να διαθέτουν πάθος για υψηλά αποτελέσματα, να πρεσβεύουν τις εταιρικές αξίες, να δουλεύουν ομαδικά και να αγαπούν ειλικρινά το αντικείμενό τους. Όταν η θέληση είναι ισχυρή, ακολουθούν ευκολότερα οι γνώσεις, οι ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες αναπτύσσονται με την εμπειρία και τη σωστή καθοδήγηση. Εάν δεν εξασφαλιστούν πρώτα τα ανωτέρω, η συλλογική προσπάθεια και το αποτέλεσμα της ομάδας δεν μπορεί να αναδειχτεί. Θα πρέπει πάντως η απόδοση της ομάδας να παραμένει σταθερά σε υψηλό επίπεδο, η μετριότητα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μη αποδεκτή. Όπως αναφέρει ο Oscar Wilde “Moderation is a fatal thing. Nothing succeeds like excess”.

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση και επικοινωνία
Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση ενός Οργανισμού είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες και προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει αρχικά να εστιαστούμε στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων και του Management και να εμφυσήσουμε σταδιακά σε όλους τους εργαζομένους το αίσθημα ασφάλειας της θέσης εργασίας και της σταθερότητας του Οργανισμού. Το χτίσιμο ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος μετά από συγχωνεύσεις ή μεγάλες αναδιοργανώσεις επιτυγχάνεται σταδιακά.

Πρέπει οι ενέργειες της εταιρείας να βασίζονται στο σεβασμό, την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία, την αξιοκρατία και την εμπιστοσύνη και να υπάρχει όλο και μεγαλύτερη επένδυση στην ανάπτυξη των Ανθρώπων. Το πιο ουσιαστικό από όλα είναι η συστηματική ατομική επικοινωνία, η οποία πρέπει να είναι εποικοδομητική και αμφίδρομη. Απώτερος σκοπός η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και η επιτυχής ευθυγράμμισή τους με τη στρατηγική της εταιρείας.

Διαχείριση κουλτούρας
Η στήριξη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα αυτό είναι καταλυτική, αλλά αποτελεί το πιο δύσκολο έργο, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με το χειρισμό δύσκολων καταστάσεων που προϋποθέτουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία, διπλωματικές ικανότητες, δυναμικές Προσωπικότητες με «γερό στομάχι». Επιπλέον, τα αποτελέσματα δεν είναι σύντομα ορατά.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι πρακτικές που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε ως εταιρεία ήταν η επένδυση σε ανάπτυξη του Management, διάχυση της πληροφόρησης μέσω οργανωμένων συναντήσεων, ανακοινώσεων και δημιουργίας εσωτερικού περιοδικού εργαζομένων, επικοινωνία των αξιών μας, νέα συστήματα όπως διαχείριση της απόδοσης, induction νέων συναδέλφων, συνεντεύξεις αποχώρησης κ.λπ.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας επίσης, οι νέοι εργαζόμενοι στην εταιρεία, οι οποίοι ως καλή πρακτική πρέπει να επιλέγονται μετά από μια σειρά συναντήσεων με διαφορετικά Διευθυντικά Στελέχη και τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, προκείμενου να διασφαλιστεί ότι εκτός από τις ικανότητες και την εργασιακή τους εμπειρία ταιριάζουν με την κουλτούρα και τις αξίες της εταιρείας.


Λειτουργική αρτιότητα
Η συστηματική οργάνωση και η αναθεώρηση των συστημάτων, πολιτικών και διαδικασιών είναι βασικοί παράγοντες που συμβάλουν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και την αύξηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στον εσωτερικό πελάτη.

Τα συστήματα πρέπει να σχεδιάζονται με στόχο τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, αλλά και την ανταμοιβή της υψηλής απόδοσης. Κριτήριο για κάθε ενέργεια είναι η αποτελεσματικότητα του Οργανισμού σε συνδυασμό με την αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Βασικά συστήματα που πρέπει, με σειρά προτεραιότητας να λειτουργούν άρτια είναι το σύστημα διαχείρισης της απόδοσης, τα συστήματα αμοιβών, παροχών και αναγνώρισης, η διαδικασία ένταξης των νέων συναδέλφων, καθώς και η δημιουργία δεικτών απόδοσης (KPI’s) για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των ενεργειών.

Στη συνέχεια, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στο σύστημα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, καθώς και στο σύστημα διαχείρισης της εξέλιξης καριέρας των εργαζομένων. Και μην ξεχνάμε ότι η τεχνολογία βρίσκεται στη διάθεση της ΔΑΔ για να προσδώσει επιπλέον ευελιξία, ταχύτητα και βελτίωση της ποιότητας μέσω αποτελεσματικών πληροφοριακών συστημάτων.

Ανάπτυξη Οργανισμού
Η ραγδαία ανάπτυξη ενός οργανισμού πρέπει να έχει ως γερά θεμέλια αποδοτικές νέες οργανωτικές δομές, αξιοποίηση συνεργιών, δημιουργία περιγραφών θέσεων εργασίας και ξεκάθαρους στόχους για όλους τους εργαζομένους. Επιπλέον, σχεδιασμό πλαισίου δεξιοτήτων, συστήματα αναγνώρισης, ανάπτυξης και διατήρησης των ταλέντων του, καθώς και προσεκτικά σχεδιασμένες διαδικασίες προσέλκυσης και πρόσληψης ταλέντων από την αγορά.

Ο/Η Διευθυντής/νρια Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στο Executive Committee, να γνωρίζει καλά τα στρατηγικά πλάνα της εταιρείας, ώστε οι ενέργειες ανάπτυξης των εργαζομένων που θα σχεδιαστούν να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση των συγκεκριμένων πλάνων ανάπτυξης της εταιρείας.

Επιπλέον παράγοντας επιτυχίας είναι η δημιουργία καλής φήμης στην αγορά για την προσέλκυση ταλέντων από την αγορά εργασίας. Οι υποψήφιοι που καλούνται να ενδυναμώσουν τις υπάρχουσες ομάδες εργασίας πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και δυναμική για περαιτέρω εξέλιξη.
Στη συνέχεια, ακολουθούν σταδιακά επιπλέον ενέργειες που συμβάλλουν στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, και στην ενδυνάμωση της ευαισθησίας των εργαζομένων για θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας, χτίζοντας ένα περιβάλλον, το οποίο πρεσβεύει ανθρώπινες αξίες και στο οποίο αξίζει να εργάζεται κανείς.

Ας μην ξεχνάμε πως τα θετικά αποτελέσματα μιας εταιρείας είναι καρπός σκληρής προσπάθειας και μόχθου όλων των εμπλεκομένων σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός αρμονικού περιβάλλοντος.

Αυτά δημιουργούν προϋποθέσεις για σταθερότητα, περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά.

CV Αγγελική Κακανιάρη
Η Αγγελική Κακανιάρη εργάζεται στην SingularLogic, μέλος του Ομίλου MIG, ως Human Resources Director από τον Απρίλιο του 2007, φέρνοντας μαζί της μια πλούσια εμπειρία από πολυεθνικές εταιρείες. Ξεκίνησε την καριέρα της στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας A.C. Nielsen Hellas, όπου παρέμεινε 8 έτη αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις όπως υπεύθυνη μισθοδοσίας και HR Generalist.

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στην εταιρεία Panavox (εμπορικό αντιπρόσωπο της τότε Panafon) ως Recruitment, Training & Development Supervisor. Μέσα από μια επιτυχημένη πορεία 11 ετών στην εταιρεία Vodafone σε διάφορες θέσεις εργασίας, κατείχε στο τέλος τη θέση της Διευθύντριας Προσλήψεων και Εργασιακών Σχέσεων, όπου διαχειρίσθηκε όλες τις σταδιακές συγχωνεύσεις της εταιρείας με τους εμπορικούς αντιπροσώπους της. Είναι κάτοχος MBA του Kingston University από το ΙCBS Athens Business School.