Στην έκδοση της 1ης έκθεσης εταιρικής υπευθυνότητας προχώρησε η ΙΟΝ ΑΕ μέσα στην οποία παρουσιάζεται το όραμα, οι αξίες, οι στόχοι και οι δεσμεύσεις της εταιρείας σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην εν λόγω έκθεση παρουσιάζεται εκτενώς η παρούσα κατάσταση της εταιρείας, οι βασικές της αξίες, τα προϊόντα που παράγει, οι μονάδες παραγωγής, ο αριθμός των εργαζομένων, καθώς και τα βασικά οικονομικά στοιχεία. Επιπροσθέτως, ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια είναι και η αναφορά στην έννοια της «ουσιαστικότητας», αλλά και η ιεράρχηση των θεμάτων για την ΙΟΝ και τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Ακόμη, μέσα στην έκθεση αναφέρονται οι δράσεις της εταιρείας για το 2018 πάνω στους βασικούς πυλώνες της εταιρικής υπευθυνότητας (εργαζόμενοι, κοινωνία, περιβάλλον, αγορά). Σημειώνεται, τέλος, ότι η έκθεση ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI).